Endringer i krav til fartøy på innenlands vannvei

Kommisjonsdirektiv 2012/49/EU av 10. desember 2012 som endrer vedlegg II i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EC om tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier...

Commission Directive 2012/49/EU of 10 December 2012 amending Annex II to Directive 2006/87/EC of the Eurupean Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Direktivet er vedtatt i EU 10. desember 2012 sammen med direktiv 2012/48.

 Sammendrag av innhold

Direktivet endrer direktiv 2006/87/EC og regulerer tekniske spesifikasjoner for fartøy som trafikkerer indre vannveier.

Direktivet er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Det fremgår av direktivets artikkel 4 at kun medlemsstater som har indre vannveier slik dette er definert i direktiv 2006/87/EC artikkel 1 (1) plikter å gjennomføre direktivet. Norge har ikke innlands vannveier slik dette er definert her, og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet.

Ved at direktivet ikke skal gjennomføres har det heller ikke vært foretatt høring før utarbeidelse av posisjonsnotat.

Vurdering

Direktivet endrer direktiv 2006/87/EC. Rettsakten er EØS-relevant for EØS-stater som har eller vil opprette innlands vannveier.  ESA vedtok i 1996 samme prosedyrer som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier. 

Norge har ikke indre vannveier og skal således ikke gjennomføre rettsakten. Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/49/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012L0049

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2013
Frist returnering standardskjema: 21.02.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: