Endringer i krav til fartøy på innenlands vannvei

Kommisjonsdirektiv 2012/48/EU av 10. desember 2012 som endrer vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF som fastsetter tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier...

Commission Directive 2012/48/EU of 10 December 2012 amending the Annexes to Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Direktivet ble vedtatt i EU den 10. desember 2012.

Sammendrag av innhold

Direktivet endrer direktiv 2006/87/EC og regulerer tekniske spesifikasjoner for fartøy som trafikkerer indre vannveier.

Direktivet er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. Det fremgår av direktivets artikkel 4 at kun medlemsstater som har indre vannveier slik dette er definert i direktiv 2006/87/EC artikkel 1 (1) plikter å gjennomføre direktivet. Norge har ikke innlands vannveier slik dette er definert her, og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet.

Ved at direktivet ikke skal gjennomføres, er det heller ikke innhentet høringsuttalelser i forbindelse med utarbeidelsen av dette posisjonsnotatet.

Vurdering

Direktivet endrer direktiv 2006/87/EC. Rettsakten er EØS-relevant for EØS-stater som har eller vil opprette innlands vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyrer som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Norge har ikke indre vannveier og skal således ikke gjennomføre rettsakten. Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/48/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012L0048

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2013
Frist returnering standardskjema: 21.02.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: