ETD og HHMD som sikkerhetskontrollmetode

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 104/2013 av 4. februar 2013 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010, og kommisjonsbeslutning C(2013) 511 av 4. februar 2013 som endrer beslutning C(2010) 774, når det gjelder sikkerhetskontroll av passasjerer og andre enn passasjerer med utstyr til p...

Commission Implementing Regulation No 104/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010, and Commission Implementing Decision C(2013) 511 of 4 February 2013 amending Decision C(2010) 774, as regards the screening of passengers and persons other than passengers by Explosive Trace De...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.01.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Endringsforordningen ble vedtatt i EU 4. februar 2013 og publisert i Official Journal (OJ) 5. februar 2013. I kraftredelse i EU er 20 dager etter publisering i OJ. Endringsbeslutningen trer i kraft så snart EU-medlemslandene har mottatt underretning om denne. For Norge som EØS-medlem må forordningen og beslutningen inntas i EØS-avtalen før den kan gjøres gjeldende som norsk rett.

Sammendrag av innhold

Gjeldende forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning C(2010) 774, fastsetter at passasjerer som skal passere fra landside til sikkerhetsbegrenset område av en lufthavn, skal sikkerhetskontrolleres ved bruk av metalldetektorportal og i noen tilfeller ved bruk av håndsøk. Videre er det fastsatt at håndholdt metalldetektor (HHMD) bare kan benyttes som et supplement ved sikkerhetskontroll av passasjerer og personer som ikke er passasjerer (ansatte/crew), og at denne metoden ikke kan erstatte et håndsøk. Det er i dag ikke anledning til å benytte utstyr til påvisning av sprengstoffer (ETD) ved sikkerhetskontroll av passasjerer, men dette kan på visse vilkår benyttes som supplerende kontrollmetode overfor ansatte. 

Imidlertid har erfaring vist at håndsøk ikke er den best egnede metoden for sikkerhetskontroll av visse områder på en person, særlig de områdene som ikke er lett tilgjengelig, som for eksempel visse typer hodeplagg (religiøse/kulturelle), gips eller proteser. Bruk av HHMD og ETD i kombinasjon har gjennom tester vist seg å være en effektiv kontrollmetode i slike tilfeller. I tillegg kan denne metodikken bidra til at sikkerhetskontrollen oppleves mer smidig for den som skal sikkerhetskontrolleres, og mindre påtrengende, enn sikkerhetskontroll ved bruk av håndsøk.

Forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning C(2010) 774 er på denne bakgrunn endret ved hhv. forordning (EU) nr. 104/2013 og beslutning C(2013) 511. Formålet med endringene er å forbedre sikkerhetskontrollen av passasjerer og ansatte som skal passere fra landside til sikkerhetsbegrenset del av en lufthavn.

Forordningen åpner bare for å benytte kombinasjonsmetoden på passasjerer og ansatte i tilfeller hvor håndsøk ikke anses tilstrekkelig og/eller ikke er ønskelig. Dette kan for eksempel være ved sikkerhetskontroll av visse hodeplagg, gips eller proteser. De nærmere detaljer i regelverket er gitt i vedlegget til beslutningen, som ikke er offentlig, og det gjøres derfor ikke rede for detaljene i dette. Vedlegget vil bli gjort tilgjengelig for de aktørene som har et berettiget behov for det.

Merknader

Det er ikke obligatorisk for lufthavnoperatørene å benytte denne sikkerhetskontrollmetoden. Dersom de ønsker å ta den i bruk vil det påløpe kostnader i den grad de må kjøpe nytt utstyr. I tillegg må sikkerhetskontrollørene ha opplæring i den nye metodikken. De administrative og økonomiske kostnadene anses ikke for å være store. For de reisende anses dette ikke å medføre en merbelastning.

Dersom forordningen og beslutningen inntas i EØS-avtalen, vil regelverket bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket ble sendt på nasjonal høring 5. mars 2013 med høringsfrist 22. april 2013. Det kom ikke inn noen kommentarer til dette regelverket fra noen av høringsinstansene.

Vurdering

Forordning (EU) nr. 104/2013 og beslutning C(2013) 511 ble implementert i norsk rett 3. mars 2014 med hjemmel i luftfartsloven og forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 104/2013
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32013R0104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2013
Frist returnering standardskjema: 25.03.2013
Dato returnert standardskjema: 21.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 203/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 05.03.2013
Høringsfrist: 22.04.2013
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 03.03.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.03.2014

Lenker