Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1195/2012 av 13. desember 2012 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma koningii (MUCL 39203) som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og avlskalkun (innehaver av godkjenningen Lyven)....

Commission Implementing Regulation (EU) No 1195/2012 of 13 December 2012 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma koningii (MUCL 39203) for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Lyven)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

RettsakteAXC er en spesifikk betegnelse for enzymaktiviteten for dette enzymet. Én xylanase enhet (AXC) er den mengden av et enzym som frigir 17,2 mol av reduserende sukker (maltose ekvivalenter) per minutt fra havre xylan ved pH 4,7 og 30 °Cn omhandler utvidet godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til slaktekalkun og avlskalkun. Det er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Preparatet er framstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert stamme av Trichoderma koningii. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk til omsøkte formål. Enzympreparatet har vist effekt ved å bedre fôrutnyttelsen hos slaktekalkun og avlskalkun.

AXC er en spesifikk betegnelse for enzymaktiviteten for dette enzymet. Én xylanase enhet (AXC) er den mengden av et enzym som frigir 17,2 mol av reduserende sukker (maltose ekvivalenter) per minutt fra havre xylan ved pH 4,7 og 30 °C. 

Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er 75 AXC både for slaktekalkun og avlskalkun. Største anbefalte mengde tilsatt fôr til slaktekalkun og avlskalkun er 100 AXC. Enzympreparatet anbefales brukt i fôr med høyt innhold av ikkestivelses-polysakkarider. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet til 3. januar 2023. Den er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komitè for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk.

Fôrindustrien får enda et godkjent enzympreparat, som kan brukes i fôr til slaktekalkun og avlskalkun. Det er mange tilsvarende i markedet allerede. Med utvidet bruksområde, kan det føre til effektivisering i tilsetningsstoffutvalget hos fôrindustrien og en viss kostnadssparing. Hvorvidt industrien vil ta i bruk dette preparatet, avhenger av økonomiske og praktiske forhold hos den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks -og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1195/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1195

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2012
Frist returnering standardskjema: 10.01.2013
Dato returnert standardskjema: 01.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen