EØS-notatbasen

Økodesign, mulig frivillig avtale spillkonsoller

Frivillig avtale under økodesigndirektivet, spillkonsoller (ENTR Lot 3)...

Voluntary Agreement under the Ecodesign Directive, games Consoles (part of ENTR Lot 3)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget til frivillig avtale er fremlagt av tre store produsenter som tilsammen utgjør nesten 100 % av markedet for salg av spillkonsoller over 20 W. Forslaget er basert på det forberedende studiet av produktgruppen lyd- og bildedprodukter som ble avsluttet i desember 2010.

Det ble avholdt et møte i Samrådsforum den 9. november 2012. Det foreliggende forslag til avtale oppfyller ikke Økodesigndirektivets (2009/125/EF) krav til en frivillig avtale. Det mangler bla en tilstrekkelig analyse med tekniske data, klare mål, monitoreringssystemer med mer.

Det er ennå uvisst om Kommisjonen vil velge en lovgivning på området eller en frivillig avtale.

Sammendrag av innhold

Produsenter av spillkonsoller har foreslått en frivillig avtale om spillkonsoller under økodesigndirektivet. Den foreliggende version oppfyller imidlertid ikke Økodesigndirektivets (2009/125/EF) krav til en frivillig økodesignavtale.

Økodesigndirektivet gir mulighet for at en bransje kan fremlegge et forslag til en frivillig avtale om forbedring av deres produkters miljømessige egenskaper. Hvis kravene er ambisiøse nok, og flertallet av produsentene og leverandørene til det europeiske markedet er med i avtalen, kan avtalen erstatte økodesignregler. Bransjen forplikter seg til å føre kontroll med at avtalen overholdes.

Økodesignkrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20 % og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Følgende produkter er omfattet av forslaget til den frivillige avtalen:

Spillkonsoller med effekt over 20 watt i aktiv tilstand

Følgende produkter er ikke omfattet av forslaget til den frivillige avtalen:

Software til spillkonsoller

Forslag til økodesignkrav i den frivillige avtalen

Alle produkter omfattet av avtalen:'

Krav til avspillingstilstanden (90 W og 70 W i hhv. trinn 1 og 2)

Krav til navigationstilstanden (også 90 W og 70 W i hhv. trinn 1 og 2)

Det kan imidlertid tillates en høyere effekt, hvis produktet har Natural User Interface - et interface ved bruk av bevegelser, nemlig ekstra 20 W og 15 W i hhv. trinn 1 og 2

Krav om automatisk  slukking av produktene

Krav om maksimal effekt i forskjellige tilstander, f eks maks. 90 watt i "media playback"-tilstand.

Krav til hviletilstand (standby), avslått tilstand og networked standby som følger den tverrrgående standby-forordning (2008/1275/EF)

Kravene foreslås implementert i 2 trinn med virkning henholdsvis fra 2013 og 2017.

Merknader

Hovedrettsakten - direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) - er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området: LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften)

Rettslige konsekvenser for Norge: Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 1.7.2011 ved EØS-komite-beslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011.

Gjennomføring av en mulig kommisjonsforordning for spillkonsoller vil skje gjennom endringer i økodesignforskriften. Rettsakten kan i så fall grupperes i gruppe 2, dvs rettsakter som ikke griper vesentlig i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

NVE har ingen merknader

Vurdering

Forslaget vurderes å ikke få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre europeiske land. Salget av spillkonsoller stiger, og det er derfor et stort behov for, og et stort effektiviseringspotensial ved, å  regulere produktene. Danmark, Frankrike og Sverige vurderer det foreliggende forslaget til å være for lite ambisiøst.

Andre opplysninger

Forslaget til frivillig avtale kan hentes her:

http://www.eceee.org/Eco_design/products/ecomultimedia/WD%20Lot%203%202%20Console%20maker%20proposal.pdf

Det foreliggende EØS-notatet er skrevet på bakgrunn av forslaget til frivillig avtale som ble fremlagt på møtet i Samrådsforum 9. november 2012 samt informasjon som fremkom i møtet.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: