REACH/XVII/Hg-måleinstrumenter

Kommisjonsforordning (EU) nr. 847/2012 av 19. september 2012 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende kvikksølv...

Commission Regulation (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restrictions of chemicals (REACH) as regards mercury...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.01.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 19. september 2012 og innlemmet i EØS-avtalen 8. november 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 193/2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 847/2012 endrer vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.  Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 847/2012 innføres en utvidelse av det eksisterende forbudet mot kvikksølv i måleinstrumenter i REACH til også å omfatte en rekke måleinstrumenter til profesjonell og industriell bruk. Kvikksølv i måleinstrumenter til vanlige forbrukere er alt omfattet av forordning (EF) nr. 1907/2006, post 18a i vedlegg XVII. På grunn av manglende alternativer er enkelte kvikksølvholdige målerinstrumenter unntatt fra forbudet. Forbudsbestemmelsene i forordningen vil virke fra den 14. april 2014.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 847/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriften. Kvikksølv er allerede strengt regulert i Norge gjennom forbud i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser:Gjennomføring av forordning (EU) nr. 847/2012 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser. Bestemmelsene er alt omfattet av forbudet i produktforskriften.

Gruppe 2:Forordning (EU) nr.847/2012 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet) sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt for alle parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området. Forordning (EU) nr. 847/2012 er en svært positiv utvidelse av regulering av kvikksølvholdige produkter.

Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene som blant annet kan gi hjerneskade hos fostre og barn, og kvikksølv transporteres langt vekk fra kildene. Norge er en av pådriverne i det pågående arbeidet med å fremforhandle en global kvikksølvavtale. Norge har en streng regulering av kvikksølv, herunder regulering av kvikksølv i måleinstrumenter. På de områder hvor det ikke foreligger alternativer kan det gis dispensasjon, tilsvarende unntakene nedfelt i forordningen, også begrunnet ut i fra manglende alternativer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0847/2012
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32012R0847

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2012
Frist returnering standardskjema: 13.11.2012
Dato returnert standardskjema: 15.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 193/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker