RoHS 2/Cd

Kommisjonens delegerte direktiv 2012/51/EU av 10. oktober 2012 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU om kadmium...

Commission Delegated Directive 2012/51/EU of 10 October 2012 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for applications containing cadmium...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2012/51/EU ble vedtatt 10. oktober 2012. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013 av 3. mai 2013.

Norge deltar aktivt i det pågående arbeid i EU knyttet til dette regelverket, herunder blant annet deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og faglige innspill. Norge har gjennom hele prosessen i forbindelse med utarbeidelse av RoHS 2 gitt inn spill og kommentarer. Kommentarer og innspill er gitt i forbindelse med møter i TAC, gjennom Norges delegasjon til Den Europeiske Union til aktuelle aktører og på politisk nivå.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/65/EU forbyr visse farlige stoffer, herunder kadmium, i elektriske og elektroniske produkter. Det er fortsatt ikke teknisk mulig å erstatte kadmium i fotoresistorer for analoge optokoblere i profesjonellt lydutstyr. Ved Kommisjonsdirektiv 2012/51/EU unntas derfor kadmium fra forbudet til bruk i slikt utstyr. Unntaket er tidsbegrenset. Siden det stadig forskes på kadmiumfri teknologi,og mulige erstatninger kan foreligge innen utgangen av 2013, utløper unntaket 31. desember 2013.

Direktiv 2011/65/EU - omtalt som RoHS 2 - ble vedtatt 8. juni 2011. Direktiv 2011/65/EU har virkning fra 3. januar 2013 og direktiv 2002/95/EF (RoHS) oppheves fra samme dato.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 2002/95/EF - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2002/95/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2011/65/EU - og endringsdirektiver som 2012/51/EU - vil skje ved endringer i produktforskriften. 

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2012/51/EU anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Gruppe 2: Direktiv 2012/51/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Direktiv 2012/51/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Direktiv 2011/65/EU (RoHS 2) er tidligere behandlet i spesialutvalget (februar 2012) og funnet EØS-relevant og akseptabel. Direktiv 2011/65/EU er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Direktiv 2011/65/EU har virkning fra 3. januar 2013, og direktiv 2002/95/EF oppheves med virkning fra samme dato. Det er derfor viktig at Norge har tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk på plass som resten av Europa, både i forhold til beskyttelse av helse og miljø, tilsvarende rammebetingelser for berørt norsk industri og for norske myndigheter i forhold til håndhevelse av det aktuelle regelverket. 

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet. 

Vurdering

Direktiv 2012/51/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Tilsvarende som for direktiv 2002/95/EF RoHS må det også søkes om unntak fra forbudene i direktiv 2011/65/EU RoHS 2. Tidsbegrensede unntak innvilges etter grundige vurderinger av slike søknader. Forslag til unntak legges også ut til konsultasjon. Unntak innvilges primært dersom det er teknisk behov for forsatt bruk av det/de aktuelle stoffene og det foreløpig ikke foreligger alternativer som kan oppfylle tilsvarende krav til funksjon. Hvis akseptable alternativer foreligger til bruken av de aktuelle stoffene skal det svært mye til for at søknad om unntak innvilges. Det er gjerne svært spesielle og tekniske områder det søkes unntak for.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0051/EU
Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU
Celexnr.: 32012L0051

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2012
Frist returnering standardskjema: 15.01.2013
Dato returnert standardskjema: 08.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 067/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen