Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

STCW - anerkjennelse Jordan

Kommisjonsbeslutning 2012/783/EU...

Commission Implementing Decision 2012/783/EU of 13 December 2012 on the recognition of the Hashemite Kingdom of Jordan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.01.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Kommisjonens beslutning om å anerkjenne Jordan ble gjort i Brussel, 13. desember 2012. Implementeringsbeslutningen er publisert i EU-tidende 15. desember 2012, og er derfor i kraft innen EU.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har ved beslutning 2002/783/EU vedtatt å anerkjenne Jordan i henhold til direktiv 2008/106/EC, når det gjelder opplæring og sertifisering av sjøfolk.

Etter anmodning fra Hellas i juli 2008 om anerkjennelse av Jordan, ble det gjennomført en EMSA-inspeksjon i november 2009. Det ble funnet enkelte avvik, og disse ble adressert gjennom korrespondanse mellom Kommisjonen og Jordan i 2010 – 2012. Kommisjonen har vurdert at Jordan nå oppfyller kravene i STCW-konvensjonen, og at Jordan har iverksatt nødvendige tiltak for å forhindre bedrageri mv. knyttet til utstedelse av sertifikater.  

Kommisjonen har drøftet saken med ekspertgruppen COSS (Comittee on Safe Seas and on the Prevention of Pollution from Ships), og innholdet er i samsvar med gruppens oppfatning. Norge er representert i COSS med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NHD.

Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader

Sjøfartsdirektoratet har bedt om innspill fra hovedorganisasjonene som ikke har hatt innsigelser på at implementeringsbeslutningen innlemmes i EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kommisjonen har foretatt en vurdering av Jordans etterlevelse av STCW og har etter en helhetsvurdering kommet fram til at staten overholder kravene. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan altså velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/783/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/106/EU
Celexnr.: 32012D0783

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2012
Frist returnering standardskjema: 28.01.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen