Tilsetningsstoffer, endringer i unionslisten

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1147/2012 av 4. desember 2012 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av bivoks (E 901), carnaubavoks (E 903), skjellakk (E 904) og mikrokrystallinvoks (E 905) på visse frukter....

Commission Regulation (EU) No 1147/2012 of 4 December 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of beeswax (E 901), carnauba wax (E 903), shallec (E 904) and microcrystalline wax (E 905) on certain fruits. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Endringen åpner på visse vilkår for bruk av bivoks (E 901), carnaubavoks (E 903), skjellakk (E 904) og mikrokrystallinvoks (E 905) som overflatebehandlingsmiddel til overflatebehandling av visse frukter og fruktliknende grønnsaker som ikke skal spises med skallet på. Formålet med bruk av tilsetningsstoffene, er å beskytte frukten mot dehydrering og oksidasjon, samtidig som vekst av mugg og visse mikroorganismer hindres. Det er spesielt behov for slik behandling av frukt som kommer fra land med et tropisk klima og som har behov for beskyttelse under transport. Endringen skjer på bakgrunn av ulike søknader fra flere virksomheter. Søknadene gjelder også forhold som det ikke tas stilling til i denne forordningen, men som Kommisjonen vil komme tilbake til ved en senere anledning (bruk av tilsetningsstoffene på visse frukter og grønnsaker som vanligvis spises med skallet på). Det er lagt til grunn at bruk av disse tilsetningsstoffene til overflatebehandling av de aktuelle fruktene, ikke vil kunne føre til migrasjon av stoffene over til de spiselige delene av fruktene. Derfor vil ikke de aktuelle endringene kunne ha en effekt på menneskers helse, og EFSA har av den grunn ikke blitt konsultert i forbindelse med endringene. Endringene som fremgår av forordningen skal gjelde i EU allerede fra 25. desember 2012. Hoveddelen av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal imidlertid ikke gjelde før 1. juni 2013. Merknader
Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgetfor næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1147/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R1147

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2012
Frist returnering standardskjema: 18.01.2013
Dato returnert standardskjema: 16.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2013
Høringsfrist: 02.04.2013
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen