Tilsetningsstoffer, endringer i unionslisten

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1149/2012 av 4. desember 2012 om endringer i vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i fyllmasse i fylt tørr pasta....

Commission Regulation (EU) No 1149/2012 of 4 December 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the of extracts of rosemary (E 392) in fillings of stuffed dry pasta....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.01.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Endringen åpner på visse vilkår for bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) som antioksidant i fyllmasse i fylt tørr pasta. Endringen skjer på bakgrunn av en søknad fra en virksomhet. Bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) i fyllmasse i fylt tørr pasta forbedrer stabiliteten til fett og oljer i fyllmassen under hele holdbarhetstiden til produktet. Dessuten blir smaken av fylt tørr pasta mer stabil, og uten organoleptiske defekter, forårsaket av oksidasjon av fett. EFSA har tidligere vurdert bruk av ekstrakter av rosmarin (E 392) som tilsetningsstoff til næringsmidler, og fastsatt bruksområder og bruksvilkår for tilsetningsstoffet. Ytterligere inntak av ekstrakter av rosmarin som følge av utvidelsen av bruksområdet til også å gjelde fyllmasse i fylt tørr pasta, antas ikke i betydelig grad å bidra til økt samlet inntak av stoffet. Ettersom det antas at den aktuelle endringen ikke vil kunne ha en effekt på menneskers helse, har EFSA ikke blitt konsultert i forbindelse med endringen.

Endringene som fremgår av forordningen skal gjelde i EU allerede fra 25. desember 2012. Hoveddelen av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal imidlertid ikke gjelde før 1. juni 2013.  


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget for næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1149/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R1149

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2012
Frist returnering standardskjema: 18.01.2013
Dato returnert standardskjema: 16.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.02.2013
Høringsfrist: 02.04.2013
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker