Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet -import endr melk,melkeprod. 914/2011

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 914/2011 av 13. september 2011 om endring av forordning (EU) nr. 605/2010 om dyre- og folkehelsemessige betingelser og utstedelse av veterinærsertifikater for import til Den europeiske union av rå melk og melkeprodukter til humant konsum...

Commission Implementing Regulation (EU) No 914/2011 of 13 September 2011 amending Regulation (EU) No 605/2010 laying down animal and public health and veterinary certification conditions for the introduction into the European Union of raw milk and dairy products intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 13. september 2011 og trådte i kraft 14. september 2011.

Rettsakten er gjennomført i forskrift 11. mars 2013 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 914/2011 endrer forordning (EU) nr. 605/2010 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter til EU fra tredjestater.

Forordning (EU) nr. 605/2010 inneholder i hovedsak bestemte krav til varmebehandling, krav til helsesertifikat og en liste over tredjestater som kan eksportere melk og melkeprodukter til EU eller sende slike varer til EU i transitt eller for mellomlagring. Endringene som følger av forordning (EU) nr. 914/2011 innebærer at:

  • to HS-koder (toll-koder) er tatt inn i helsesertifikatene. Endringen er gjort for lettere å kunne identifisere visse melkeprodukter som er omfattet av forordningen.
  • det er tatt inn en presisering om at kravet om bruk av helsesertifikat gjelder uten at det berører spesifikke krav til sertifikater fastsatt i annet EU-regelverk eller i avtaler inngått mellom EU og tredjestater.
  • det er tatt inn en presisering i helsesertifikatene om at kravene som stilles når det gjelder restkonsentrasjoner av antibiotika, forurensende stoffer og pesticidrester kan baseres på resultater fra de offisielle overvåkingsprogrammene, som minimum må tilsvare kravene som stilles i EU-lovgivningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser, utover at regelverket gjøres noe klarere og dermed blir litt enklere å forholde seg til for næringen og Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 914/2011
Celexnr.: 32011R0914

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.09.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 11.03.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen