Vet-import rånesæd

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/137/EU av 1. mars 2012 om import av rånesæd til unionen...

Commission Implementing Decision 2012/137/EU of 1 March 2012 on imports into the Union of semen of domestic animals of the porcine species...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 22. januar 2013 om endring i forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2012/137/EU erstatter kommisjonsvedtak 2009/893/EF. Kommisjonsvedtaket fastsetter bestemmelser om import av rånesæd fra tredjeland til EØS-området. Kravene er tatt inn i et helsesertifikat i kommisjonsvedtaket, og import er betinget av at disse kravene er fulgt. Kommisjonsvedtaket stiller også opp nærmere krav til utfylling av helsesertifikatet, det fastsetter en liste over tredjestater hvorfra import tillates og bestemmelser om transport. I tillegg fastsetter kommisjonsvedtaket overgangsregler.

Bakgrunnen for endringene er at helsesertifikatet må oppdateres for å være i samsvar med endrede krav til dyrehelse i andre rettsakter, blant annet endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 176/2012 krav til AD og brucella-diagnostikk. Det er også gjort oppdateringer i tråd med endringer i OIEs landdyrhelsekode.

Samtidig gjøres det enkelte oppdateringer i forskriften i tråd med ekvivalensavtalen som er inngått mellom Sveits og Norge 11. november 2010 nr. 49 om veterinære tiltak ved handel med levende dyr, sæd, ova, embryo og animalske produkter. Avtalen trådte i kraft 1. mai 2012, og innebærer at de samme vilkår gjelder for handel mellom Sveits og Norge som innenfor EØS-området.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd.

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser ettersom import av rånesæd til Norge fra tredjestater forekommer svært sjelden.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/137/EU
Celexnr.: 32012D0137

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 22.01.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen