EØS-notatbasen

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 642/2013 av 4. juli 2013 om godkjenningen av niacin og niacinamid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No. 642/2013 of 4 July 2013 concerning the authorisation of niacin and niacinamid as feed additives for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.07.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Niacin og niacinamid er re-godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. De er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmesige egenskaper og den funksjonelle gruppen Vitaminer, provitaminer og andre kjemisk veldefinerte stoffer med lik virkning. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner begge stoffene trygge i bruk og at de er en effektiv vitaminkilde til alle dyrearter. Niacin og niacinamid kan trygt tilsettes både fôr og drikkevann, og det er ingen grenseverdier for tilsatt mengde. Det er angitt analysemetode for stoffene. Siden de er uendret siden den opprinnelige godkjenningen er de gitt en overgangsperiode. Stoffer kan merkes og omsettes etter det regelverket som gjaldt før 25. juli 2013 fram til 25. januar 2014. Lagervare av produkter fra denne perioden kan så brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og folkehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. juli 2023 og er gitt på generelt grunnlag, ikke knyttet til en virksomhet.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da dette er en re-godkjenning av et eksisterende produkt. Fôrindustrien kan fortsette å bruke stoffene på samme måte som før. Overgangsperioden gir dem tid til å tilpasse seg det nye regelverkt, spesielt merkebestemmelsene. At lagervaren produsert i overgangsperioden kan brukes opp, er ressursmessig gunstig. Da niacin og niacinamid også kan tilsettes drikkevann, kan bøndene selv dosere dem til husdyra sine. Det er ikke satt noen begrensninger i tildelingen, da dette er vannløselige vitaminer, og overskuddet lett skilles ut av kroppen. Det er derfor ingen sikkerhetsrisiko ved tildelingen i drikkevann på gårdsnivå.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en re-godkjenning av to vitamin B3-former, de er uten begrensninger i bruk og uten andre, nye konsekvenser enn at de kan tilsettes drikkevann, og dermed tildeles av bonden, på gårdsnivå.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 642/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0642

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2013
Frist returnering standardskjema: 16.08.2013
Dato returnert standardskjema: 24.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 217/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.08.2013
Høringsfrist: 24.09.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: