Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 643/2013 av 4. juli 2013 om godkjenning av Patent Blå V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr og som endrer forordning (EF) nr. 358/2005...

Commission Implementing Regulation (EU) No. 643/2013 of 4 July 2013 concerning the authorisation of Patent Blue V as a feed additive for non-food producing animals and amending Regulation (EC) No 358/2005...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.07.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Patent Blå V var godkjent som fôrtilsetningsstoff til fôrmidler til alle dyrearter og i fôrblandinger til hund, katt frøspisende prydfugler og smågnagere. Stoffet ble søkt re-godkjent til bruk i fôr til hund, katt og andre ikke-matproduserende dyr. Det er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fargestoffer, stoffer som gir eller bevarer farge i fôrvarer. Søknaden ble vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk til omsøkt formål. Det er videre satt grense for største tillatte innhold av Patent Blå V i fôrvarer på 250 mg/kg fullfôr. Det foreligger analysemetode for stoffet, og renhetskravet er minst 90 % av totalt fargestoff, uttrykt som natrium-, kalsium- eller kaliumsalt. Siden det ikke er endringer i stoffet siden den opprinnelige godkjenningen, er det gitt en overgangsordning. Stoffet og produkter som inneholder det kan produseres etter regelverket som gjaldt før 25. juli 2013 fram til 25. juli 2015. Lagervare produsert i dette tidsrommet kan så brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. juli 2023 og er gitt på generelt grunnlag, ikke knyttet til en bestemt virksomhet.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Stoffet er allerede godkjent til formålet med unntak av som fargestoff til fôrmidler. Til det formålet har det heller ikke vært i bruk hos oss.

For fôrindustrien er stoffet fortsatt tillatt i bruk til visse formål, og som fargestoff til fôrmidler er det ikke aktuelt i bruk. En overgangsperiode på to år gir virksomhetene rikelig tid til å tilpasse seg regleverket, særlig kravene til merking. Etiketter og emballasje produseres gjerne i store mengder på en gang, og nå kan det eksisterende brukes opp.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er til vurdering i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Re-godkjenningen av Pantent Blå V som tilsetningsstoff i fôrblandinger til ikke-matproduserende dyr er positivt. Bruk som fargestoff til fôrmidler har ikke vært aktuelt i Norge. At det ikke lenger er tillatt til slik bruk, får derfor ingen praktisk betydning.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 643/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0643

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.07.2013
Frist returnering standardskjema: 16.08.2013
Dato returnert standardskjema: 24.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 217/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.08.2013
Høringsfrist: 24.09.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker