Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 544/2013 av 14. juni 2013 om godkjenningen av et preparat av Bifidobacterium animalis spp. animlais DSM 16284, Lactobacillus salivarius spp. salivarius DSM 16351 og Enterococcus faecium DSM 21913 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling (innehaver a...

Commission Implementing Regulation (EU) No 544/2013 of 14 June 2013 concernig the authorisation of a preparation of Bifidobacterium animalis spp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius spp. salivarius DSM 16351 and Enterobacterium faecium DSM 21913 as a feed additive for chickens for fatten...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.07.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Et preparat som består av levdyktige celler fra tre ulike bakteriestammer, Bifidobacterium animalis spp. animalis DSM 16284, Lactobacillus salivarius spp. salivarius og Enterococcus faecium DSM 21913 er godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Ingen av bakteriestammene er genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Søknaden om godkjenning er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De finner at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet, og at det har potensial til å bedre slaktekyllingers vekst og trivsel. Det er angitt analysemetode for preparatet. Det er også angitt i hvilken mengde hver av de ulike bakteriestammene skal inngå i preparatet angitt i KDE/g tilsetningsstoff (KDE er kolonidannende enheter). Likeså er det angitt grenser for minste og største tillatte innhold av preparatet i kyllingfôr, på hhv 1x108 og 1x109 KDE/kg. Preparatet kan brukes i fôr som er tilsatt følgende koksidiostatika: Maduramicin ammonium, diclazuril eller rhobenidin hydroklorid.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 5. juli 2023 og er bare gitt til firmaet Biomin GmbH.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Godkjenningen av preparatet fører til at det blir flere fôrtilsetningsstoffer med tarmstabiliserende effekt å velge blant til bruk i slaktekyllingfôr. Dette preparatet er tillatt brukt i fôr som inneholder visse koksidiostatika, men ingen av de nevnte er i bruk i Norge.  Det er derfor neppe aktuelt å ta i bruk dette preparatet i Norge. Stort sett er alt slaktekyllingfôr tilsatt koksidiostatika. Skal en benytte det godkjente bakteriepreparatet, må en ta i bruk andre koksidiostatika enn dagens for å kunne bruke det. Dessuten er det andre tilsvarende bakteriepreparater, som også er godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at preparatet rettsakten godkjenner neppe blir tatt i bruk i Norge, da det ikke er tillatt brukt i kyllingfôr tilsatt koksidiotatika som fôrindustrien vanligvis bruker. På lengre sikt kan det imidlertid bli behov for å bytte koksidiostatikum, og preparatet kan bli aktuelt. Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 544/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0544

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2013
Frist returnering standardskjema: 29.07.2013
Dato returnert standardskjema: 24.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 217/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.08.2013
Høringsfrist: 22.09.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen