Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonsforordning (EU) nr. 497/2013 av 29. mai 2013 som endrer og korrigerer forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning...

Kommisjonsforordning (EU) nr. 497/2013 av 29. mai 2013 som endrer og korrigerer forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008...

Commission Regulation (EU) No 497/2013 of 29 May 2013 amending and correcting Regulation (EU) No 231/2012 laying down specifications for food additives listed in Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler oppført i vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008. I forordning (EU) nr. 231/2012 har det oppstått feil i spesifikasjoner for stoffene natriumbisulfitt (E 222), natriumlaktat (E 325) og ammoniumfosfat (E 442), som behøver å rettes. I kommisjonsforordning (EU) nr. 380/2012 av 3. mai 2012 ble tilsetningsstoffene kalsiumaluminiumsilikat (E 556) og aluminiumsilikat (kaolin) (E 559) slettet fra listen i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1333/2008, fra og med 14. februar 2014. Som følge av det bør spesifikasjonene for disse stoffene også slettes. I forordning (EU) nr. 231/2012 har det oppstått to feil angående Einecs numre (European Inventory of Existing Commercial Chemical Sustances) for dinatriumguanylat (E 627) og dikaliumguanylat (E 628)som bør rettes. Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 19. juni 2013.Fordi endringene i unionslistene i vedleggene II og III ikke er forventet å ha en effekt på menneskers helse, behøves det ikke å søke om en vurdering fra EFSA.  

Merknader

Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov før endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske-, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet i øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten for å være EØS-relevant og akseptabel, fordi endringene i unionslistene medfører ikke endringer av helsemessig risiko. 

Andre opplysninger

Saken er tilknyttet 0 vedlegg

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 497/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0497

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2013
Frist returnering standardskjema: 29.07.2013
Dato returnert standardskjema: 30.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.08.2013
Høringsfrist: 27.09.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen