Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - hund, katt og ilder

Europaparlamentets og Rådets direktiv 2013/31/EU av 12. juni 2013 om endring av Rådets direktiv 92/65/EØF om dyrehelsemessige betingelser for samhandel innen Unionen og innførsel til Unionen av hunder, katter og ildere...

Directive 2013/31/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 amending Council Directive 92/65/EEC as regards the animal health requirements governing intra-Union trade in and imports into the Union of dogs, cats and ferrets...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.07.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Reglene om handel med og import av hunder, katter og ildere i direktiv 92/65/EF innholder henvisninger til forordning (EU) nr. 998/2003 om ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Med denne rettsakten erstattes disse med henvisninger til EUs nye kjæledyrforordning (EU) nr. 576/2013, som fra 29. desember 2014 erstatter forordning (EU) nr. 998/2003. Fristen for å foreta den kliniske undersøkelsen av hunder, katter og ildere som skal eksporteres forlenges fra 24 til 48 timer før avsendelse. Samtidig tydeliggjøres det at hensikten med undersøkelsen er å ivareta dyrenes velferd ved å kontrollere at de er i stand til å bli transportert, jf. forordning (EF) 1/2005 om beskyttelse av dyr under transport. 

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift av 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, reptiler, amfibier, bier og humler.

Rettsakten innebærer hovedsakelig tekniske endringer, og medfører ingen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen. 

Rettsakten krever notifisering på Form 1, og at det utferdiges et Table of Correspondence.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er avhengig av forordning (EU) nr. 576/2013. Innlemmelse av de to rettsaktene i EØS-avtalen bør derfor skje samtidig.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/31/EU
Basis rettsaktnr.: 1992/0065/EF
Celexnr.: 32013L0031

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2013
Frist returnering standardskjema: 09.08.2013
Dato returnert standardskjema: 17.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 66/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2014
Høringsfrist: 01.06.2014
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen