CLP/4.ATP

Kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013 av 8. mai 2013 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger...

Commission Regulation (EU) No 487/2013 of 8 May 2013 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging og substances and mixtures...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.06.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 8. mai 2013. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og videreutvikling av CLP-regelverket, herunder med faglig innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP) ble vedtatt blant annet for å gjennomføre FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier – ”globally harmonised system”(GHS). Forordning (EF) nr. 1272/2008 opphevet og erstattet direktiv 67/548/EØF (om klassifisering og merking av stoffer) og direktiv 99/45/EF (om klassifisering og merking av stoffblandinger). Klassifiseringskriteriene og merkebestemmelsene i GHS revideres regelmessig på FN-nivå, og den fjerde revisjonen av GHS er nå ferdigstilt. Den inneholder endringer om blant annet nye farekategorier for kjemisk ustabile gasser og ikke-brennbare aerosoler og ytterligere rasjonalisering av sikkerhetssetninger. Ved forordning (EU) nr. 487/2013 endres og tilpasses de tekniske bestemmelsene og kriteriene i vedleggene i forordning (EF) nr. 1272/2008 til den fjerde reviderte utgaven av GHS.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1272/2008 er hjemlet i traktatens artikkel 95.  

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1272/2008 er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 106/2012 av 15. juni 2012. Forordning (EF) nr. 1272/2008 er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 487/2013 vil skje ved endringer i CLP-forskriften. 

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha administrative og/eller økonomiske konsekvenser av særlig betydning utover arbeidet med gjennomføringsforskrift. 

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til høring av endringsforskrift legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at det gjennomføres en oppdatering av regelverket. Det er tilsvarende viktig for både berørt norsk industri og myndigheter at Norge også får et tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk på området, både ut i fra beskyttelse av helse og miljø og i forhold til like rammevilkår for norsk industri. Rettsakten er en endring og videreutvikling av regelverk som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0487/2013
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32013R0487

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2013
Frist returnering standardskjema: 16.07.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen