Endring av visse tilsetningsstoffer i vedlegg II

Kommisjonsforordning (EU) nr. 438/2013 av 13. mai 2013 om endring og retting av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet med hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer i næringsmidler...

Commission Regulation (EU) No 438/2013 of 13 May 2013 amending and correcting Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of certain food additives...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 13. mai 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold    Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet med hensyn til bruk av visse tilsetningsstoffer i næringsmidler.   Unionslisten, vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, er en liste over godkjente tilsetningsstoffer gitt i 18 forskjellige matvarekategorier. Da vedlegg II ble etablert, ble tilsetningsstoffene fra de tre direktivene 94/35/EF om søtstoffer, 94/36/EF om fargestoffer og 95/2/EF om tilsetningsstoffer andre enn farger og søtstoffer overført. Under overføringen til det nye kategoriseringssystem i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, oppsto noen feil. Disse vil fortløpende bli korrigert ettersom de blir identifisert. 

Denne forordningen endrer:    a) gjeninnfører begrensninger av antioksidanter i skrelt, kuttet og revet frukt og grønnsaker til ferdigpakket nedkjølt ubehandlet frukt og grønnsaker klar for konsum       b) sorbinsyre, sorbater, benzosyre, benzoater og p-hydroksybenzoater (E 200-219) hadde falt ut av matvarekategorien 8.2.2 varmebehandlet bearbeidet kjøtt for varmebehandlede kjøttprodukter og natamycin (E 235) for varmebehandlet tørket spekepølser og blir derfor innført igjen

   c) kurkumin (E 100) i matvarekategorien 9.2 bearbeidet fisk og fiskevarer, herunder bløtdyr og krepsdyr innføres tilsvarende nivåer som angitt i direktiv 94/36/EF, dvs. endres fra quantum satis (q.s.) til 100 mg/kg)      d) brukermengdene for silisiumdioksid og silikater i matvarekategorien 17. kosttilskudd endres til q.s. som angitt i direktiv 95/2/EF om tilsetningsstoffer andre enn farger og søtstoffer)       e) det innføres to nye noter i matvarekategorien 13.1.4 andre næringsmidler for småbarn som setter krav til at bruken av kalium- og natriumsitrater (E 331 og 322) og fosforsyre (E338) er  i overensstemmelse med  direktiv 2006/141/EF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn, direktiv 2006/125/EF om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn og direktiv 1999/21/EF om næringsmidler til spesielle medisinske formål   f) forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser for alkoholsterke drikker godkjenner ikke bruk av fargestoffer i Geist, derfor blir denne ølsorten lagt til i unntakene i matvarekategori 14.2.6 alkoholsterke drikker som definert i forordning (EF) nr. 110/2008)       g) kinolingult (E 104), paraoransje (E 110) og nykockin (E 124) gjeninnføres i visse alkoholsterke drikker fordi bruken ikke fører til økt helsemessig risiko hos barn.  EFSA har ikke vurdert oppdateringene da endringene ikke fører til økt helsemessig risiko. Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal tre i kraft 20 dager etter kunngjøring.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Økonomiske og administrative konsekvenser:Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 438/2013
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32013R0438

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2013
Frist returnering standardskjema: 08.07.2013
Dato returnert standardskjema: 30.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.08.2013
Høringsfrist: 01.10.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker