Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring EUs avfallsliste

Kommisjonsbeslutning 2014/955/EU som endrer kommisjonsvedtak 2000/532/EF om avfallslisten i direktiv 2008/98/EF om avfall

Commission decision 2014/955/EU amending Decision 2000/532/EC on the list of waste pursuant to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.06.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 18. desember 2014. 

Kommisjonen vedtok 18. desember 2014 Kommisjonsbeslutning 2014/955/EU om endringer av Kommisjonsbeslutning 2000/532/EF, som inneholder EUs avfallsliste med forklaringer. Endringene vil tre i kraft 1. juni 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2000/532/EF inneholder både grenseverdier for farlig avfall og EUs avfallsliste. Endringsvedtaket innebærer bl.a. at grenseverdiene nå flyttes til rammedirektivet for avfall (2008/98/EF), vedlegg III om egenskaper som gjør avfall farlig. Det vedlegget endres ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 1357/2014 (se eget notat). Revidert Kommisjonsbestemmelse vil derfor kun inneholde EUs avfallsliste med definisjoner og forklaringer. Avfallslista ble sist revidert i 2001. Egenskapene og grenseverdiene danner basis for hvilke avfallstyper på lista som skal være oppført som farlige, og hvilke som ikke skal det.

Merknader

Rettsakten er knyttet til rammedirektivet for avfall (2008/98/EF), som er hjemlet i EF-traktatens artikkel 175 om miljø og som er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Rettsakten innebærer at Kommisjonsvedtak 2000/532/EF (om avfallslista) skal endres. Endringene vil bli gjennomført i avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 1.

Norge har deltatt i Kommisjonens ekspertgruppe. Miljødirektoratet har kommentert på utkast underveis i prosessen og hatt kontakt og diskusjon spesielt med de andre nordiske landene.

Administrative konsekvenser

Endringene av EUs avfallsliste blir små, og det forventes ikke at disse endringene gir betydelige administrative konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser for private

Kommisjonsvedtaket definerer "gamle" POPs-forbindelser som farlig avfall ved destruksjonsgrensene fastsatt i vedlegg IV i POPs-forordningen ((EF) nr. 850/2004). Det betyr at grenseverdiene for farlig avfall blir en del lavere enn de som gjelder i dag. Det kan bety at mer avfall med slike stoffer blir definert som farlig avfall, og håndteringskostnader for slikt avfall vil dermed øke. Presiseringen av hvordan PCB skal defineres vil i praksis bety at PCB-holdig avfall blir definert som farlig ved lavere konsentrasjoner. Hvis mer avfall med PCB blir definert som farlig avfall vil dette gi økte håndteringskostnader for avfallsbesitterne.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonens forslag har ikke vært på en formell høring. Foreløpige utkast fra Kommisjonen har vært sendt ut til industrien (Norsk Industri) og til bransjeforeningen til virksomhetene som håndterer farlig avfall (NFFA) for informasjon og for kommentarer. Miljødirektoratet har kun mottatt enkelte overordnede kommentarer fra NFFA. NFFA er opptatt av at grenseverdiene ikke skal resultere i mindre mengder farlig avfall uten at dette er miljømessig begrunnet, og at føre var-prinsippet bør legges til grunn

Vurdering

Den foreslåtte endringen av selve avfallslista vil ikke få vesentlig betydning for Norge. Defineringen av hvordan PCB-holdig avfall skal beregnes kan få større betydning. Den nye koblingen til POPs-forordningen for "gamle" POPs-forbindelser, betyr at stoffene skal defineres som farlig avfall ved destruksjonsgrensene i vedlegg IV i POPs-forordningen. Dette vil også bety lavere grenseverdier for farlig avfall enn i dag.

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Mange land, inkludert Norge, mener at lista bør gjennomgås grundigere for å sikre at den stemmer etter at de farlige egenskapene, og grenseverdiene som lista baseres på, er endret. Lista bør også gjennomgås for å vurdere nye avfallstyper. Sånn den nå er utformet er det en risiko for at avfall kan stå oppført på lista som ikke-farlig, men faktisk vil være farlig hvis det vurderes ut fra innholdet av farlige stoffer. Det kan også hende at det vil bli behov for flere såkalte speilinnganger, siden flere avfallstyper kan være farlige eller ikke-farlige avhengig av innholdet av farlige stoffer. Artikkel 7 i rammedirektivet om avfall gir likevel landene anledning til å endre status for avfall som står oppført på lista på grunnlag av vurdering av egenskapene i vedlegg III. Slike endringer skal notifiseres. Kommisjonen vil vurdere behovet for flere endringer av lista etter at de har fått erfaringer med bruk av det nye klassifiseringssystemet (egenskapene og grenseverdiene i vedlegg III til rammedirektivet om farlig avfall).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/955/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/98/EF
Celexnr.: 32014D0955

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2014
Frist returnering standardskjema: 28.04.2014
Dato returnert standardskjema: 07.04.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen