Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i fellesskapslisten over helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 536/2013 av 11. juni 2013 som endrer forordning (EU) nr. 432/2012 av 16. mai 2012 om fastsettelse av en liste over tillatte helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse ...

Commission Regulation (EU) No 536/2013 of 11 June 2013 amending Regulation (EU) No 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods other than those referring to the reduction of disease risk and to childrens development and health ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemslandene med kvalifisert flertall i møte i SCFCAH 4. februar 2013. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 11. juni 2013. Den ble publisert i Official Journal 12. juni 2013 og trer i kraft i EU 20 dager etter dette. 

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder seks helsepåstander innmeldt etter artikkel 13(2) i påstandsforordningen. De seks helsepåstandene oppføres på fellesskapslisten over godkjente helsepåstander. Av ulike grunner ble ikke disse helsepåstandene vurdert og inkludert da den første delen av fellesskapslisten ble vedtatt i forordning (EU) nr. 432/2012. Helsepåstandene i utkastet gjelder stoffene alpha-cyclodextrin, omega-3 fettsyrene EPA og DHA, tørkede plommer og fruktose. EFSA har vurdert den vitenskapelige dokumentasjon og gitt positive vurderinger knyttet til alle de seks helsepåstandene. I tillegg til den spesifikke ordlyden er det knyttet betingelser for å bruke påstandene på næringsmidler. Til de tre helsepåstandene om omega-3 fettsyrene EPA og DHA er det også gitt informasjon om at helsepåstandene ikke skal brukes på produkter som retter seg mot barn. Det opprinnelige forslaget inkluderte også påstander om aminosyrene L-Arginine og L-Tyrosine samt om koffein, men disse ble tatt ut. Aminosyrene ble tatt ut fordi EFSA mente det ikke var mulig å vise til hvilke mengder som gir helseeffektene. Derfor ble det konkludert med at det ville være villedende å godkjenne helsepåstandene. Helsepåstandene om koffein ble tatt ut fordi flere medlemsland er bekymret for helserisikoen for mengden av koffein som foreslås inntatt for å oppnå helseeffekten. Europakommisjonen har derfor bedt EFSA risikovurdere koffein. Når risikovurderingen er gjennomført, vil det eventuelt komme nye forslag til bruksbetingelser for helsepåstandene. Denne rettsakten implementerer den andre delen av fellesskapslisten. I tillegg gjenstår det to kategorier av de innmeldte helsepåstandene etter artikkel 13(2) i påstandsforordningen. Det gjelder helsepåstander om planter/plantedeler og helsepåstander som viser til effekten av dietter med meget lavt kaloriinnhold (VLCD) og redusert laktoseinnhold. Europakommisjonen mener at det for helsepåstander om planter kreves ytterligere høringer og vurderinger. Avgjørelsene knyttet til helsepåstander om VLCD og redusert laktoseinnhold avventer revisjonen av særnær-regelverket.


MerknaderRettslige konsekvenser for Norge: Forordningen gjennomfører norsk rett ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler. Økonomiske og administrative konsekvenser: VirksomheteneEtter ikrafttredelsen i EU er det gitt en 6 måneders overgangstid for at virksomhetene kan tilpasse seg rettsaktens nye krav knyttet til påstandene. Samme overgangsperiode vil gjelde i Norge. Tilpasningen gjelder helsepåstandenes ordlyd og betingelser for bruk av de godkjente påstandene. De norske virksomhetene som benytter disse helsepåstandene, må derfor også tilpasse seg det nye regelverket tidsnok til å kunne overholde dette. Forbrukerne EFSAs vurdering av helsepåstandene gir forbrukerne større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. Betingelsene for bruk knyttet til hver enkelt påstand sikrer at forbrukerne ikke blir villedet.MattilsynetTilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I forbindelse med utarbeidelsen av den andre delen av positivlisten har Mattilsynet hatt merknader til enkelte av påstandene. Innspillene har vært uttrykt skriftlig og muntlig til Europakommisjonen. Kommentarene var knyttet til de tre helsepåstandene om omega-3 fettsyrene DHA og EPA. Innspillene ble gitt på bakgrunn av informasjon fra næringen (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) og råd fra kunnskapsinstitusjon (NIFES). Bruksbetingelsene krevde at det skulle oppgis informasjon om at forbrukeren ikke måtte innta et daglig tilskudd på mer enn 5 gram EPA og DHA ved bruk av helsepåstandene. Mattilsynet fremmet forslag om å endre bruksbetingelsene slik at kravet om denne informasjonen er forbeholdt kosttilskudd og berikede matvarer. Begrunnelsen var at EFSA-vurderingen ikke gav grunnlag for å pålegge at denne informasjonen skulle gis på fiskeprodukter slik som det var for kosttilskudd og berikede produkter. Dette er viktig for Norge slik at opplysningene ikke strider mot norske kostholdsråd om å spise fisk. Mattilsynet fikk tilslutning til endringene i bruksbetingelsene. Ordlyden er inkludert i teksten i rettsakten.

Flere medlemsland har hatt ulike kommentarer og merknader knyttet til de seks helsepåstandene. Det er i løpet av prosessen gjort enkelte endringer, mens andre av merknadene ikke er fulgt opp. Mattilsynet har ikke hatt merknader til de andre helsepåstandene i rettsakten enn de om omega-3 fettsyrene DHA og EPA. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 536/2013
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32013R0536

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2013
Frist returnering standardskjema: 29.07.2013
Dato returnert standardskjema: 30.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.07.2013
Høringsfrist: 01.09.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen