Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fjerne 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen fra unionslisten

Kommisjonsforordning (EU) nr. 545/2013 av 14. juni 2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen...

Commission Regulation (EU) No 545/2013 of 14 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the flavouring substance 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.06.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble fastsatt i EU 14.06.2013 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen.

Dette innebærer at:

  • Aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen (FL 15.024) trekkes fra unionslisten over tillatte aromastoffer.
  • Omsetning av 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som et aromastoff og anvendelse av stoffet i eller på næringsmidler forbys.
  • Omsetning og import av næringsmidler som inneholder stoffet vil også være forbudt.
  • Matvarer som inneholder 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen, og som er lovlig markedsført og merket innen datoen for ikrafttredelse av denne rettsakten (i.e. 15. juni 2013), kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato.
  • Dette gjelder også for forsendelser av næringsmidler som inneholder 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen, dersom importøren av slike næringsmidler kan dokumentere at de var avsendt fra vedkommende tredjeland og på vei til EU/EØS før datoen for ikrafttredelse av denne rettsakten.

Merknader
Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Overgangsordninger vil bidra til å gjøre overgangen så smidig som mulig for industrien. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen (FL 15.024) er ett av stoffene på unionslisten som har vært midlertidig godkjent, i påvente av en fullstendig gjennomgang av tilleggsdokumentasjon fra produsenten.

Bakgrunnen for å fjerne stoffet er nye opplysninger fra den europeiske mattrygghetsmyndigheten (EFSA) om at aromastoffet har en gentoksisk effekt, dvs. at det kan skade det genetiske materialet (DNA) i cellene, og derfor innebære en helsemessig risiko. Stoffer med slike egenskaper skal ikke tilsettes mat- og drikkevarer med hensikt.

I følge EFSA er helserisiko knyttet til inntak av dette aromastoffet i maten svært lav, og omsetningen av stoffet på det europeiske markedet er liten. Det lages av et lite antall produsenter og i liten skala (totalt årlig forbruk i EU: 2,3kg). Aromastoffet gir matvarer en nøttaktig brent smak.

På dette grunnlaget mener Kommisjonen at det ikke er behov for andre umiddelbare beskyttelsestiltak. Siden aromastoffet er i kommersiell handel og bruk i dag kan allerede markedsførte mat- og drikkevarer produsert før ikrafttredelsen av rettsakten brukes innen holdbarhetstiden, slik at næringsmiddelindustrien i EU/EØS får tid til å tilpasse seg de nye reglene.

Forslaget om å fjerne 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen fra unionslisten støttes av alle medlemsstater i EU/EØS, og er nå (innen 22. juni 2013) til granskning ("scrutiny") i Parlamentet og Rådet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 545/2013
Basis rettsaktnr.: 1334/2008
Celexnr.: 32013R0545

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.06.2013
Frist returnering standardskjema: 29.07.2013
Dato returnert standardskjema: 30.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 222/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.06.2013
Høringsfrist: 05.08.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen