Import - personlige forsendelser - Kroatia

Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) nr. 467/2013 av 16. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 206/2009 om import av personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, hva angår informasjon gitt i plakatene til reisende og befolkningen generelt...

Commission Implementing Regulation (EU) No 467/2013 of 16 May 2013 amending Regulation (EC) No 206/2009 on the introduction into the Community of personal consignments of products of animal origin, as regards information to be provided in the posters to travelers and to the general public...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Det forutsettes at forordning (EF) nr. 206/2009 og forordning (EU) nr. 467/2009 tas inn i EØS-avtalen samlet.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 206/2009, som oppstiller et forbud mot import av kjøtt og melkeprodukter (håndkjøtt) i reisendes bagasje eller ved små forsendelser til privat personer.

I forbindelse med at Kroatia ble medlem av EU fra 1. juli 2013 var det behov for å oppdatere "håndkjøtt"-regelverket. Endringen går ut på å fjerne henvisningen til Kroatia i plakatene nevnt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 206/2009 fordi Kroatia nå fanges opp av betegnelsen "European Union/EU".

Oppdatering av tekst og vedlegg IV til forordning (EF) nr. 206/2009 når det gjelder Kroatias inntreden i EU er behandlet i den generelle gjennomgangen av rettsakter i forbindelse med Kroatias EU-medlemskap, forordning (EU) nr. 519/2013.


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring av forordning (EF) nr. 206/2009 og vil tas inn i forskriften på samme tidspunkt som man gjennomfører forordning (EF) nr. 206/2009 i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen. Ettersom Kroatia nå er medlem av EU vil dette bety at det er mulig å kunne ta med seg kjøtt og melkeprodukter i håndbagasjen fra Kroatia og rundt i EU/EØS uten grensekontroll av varene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordning (EU) nr. 206/2009 er per tid ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0467/2013
Basis rettsaktnr.: 206/2009
Celexnr.: 32013R0467

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2013
Frist returnering standardskjema: 08.07.2013
Dato returnert standardskjema: 09.04.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2013