Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøkrierier for armaturer og blandebatterier mm

Kommisjonens vedtak av 2013/250 av 21. mai 2013 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EUs miljømerke til sanitære tappearmaturer...

Commission Decision 2013/250/EU of 21 May 2013 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for sanitary tapware...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2013

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 21. mai 2013 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union"" 31. mai 2013. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 8. november 2013.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Kriteriedokumentet, som ble vedtatt 21. mai 2013 er nye kriterier for tildeling av miljømerket utviklet av EU forskningssenter IPTS.

Kriteriene omhandler i hovedsak vannforbruk av kjøkken- og baderomsarmatur, så som kraner og dusjhoder. Kravene omfatter også slike produkter til offentlig bruk. Det er også satt opp en rekke krav på materialer i kontakt med drikkevann som henviser til oppfyllelse av EUs direktiv for drikkevann.

Merknader

Fra norsk side er det under utviklingen av kravene blitt fremholdt at det i realiteten bare er kravene til vannforbruk som er de egentlige miljøkravene i dette dokumentet. Kravene til materialer tar i første rekke sikte på at alle miljømerkede produkter skal oppfylle kravene i EUs drikkevannsdirektiv. Miljømerking i Norge mener dette bryter med prinsippet om at kravene til miljømerking skal være strengere enn myndighetskravene.

Implementeringen av EUs drikkevannsdirektiv er ikke gjennomført i alle medlemsland, og det fremgår av bakgrunnsdokumentene at direktivet implementeres med svært ulike grenseverdier i de enkelte land. Norge har gitt uttrykk for at kravene for miljømerking i det minste burde være en sammenstilling av de strengeste kravene på hvert enkelt punkt, men fikk ikke gjennomslag for dette. En del seriøse produsenter har dette som utgangspunkt for å kunne selge de samme produktene i alle medlemsland.

Norge har imidlertid akseptert vedtaket med den begrunnelse at det kanskje kan fremskynde produksjonen av kraner, springer, dusjer og dusjhoder som tilfredsstiller EUs drikkevannsdirektiv og bidra til at produkter som ikke tilfredsstiller direktivet gradvis utelukkes fra markedet. 

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. 

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/250/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0250

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.05.2013
Frist returnering standardskjema: 12.07.2013
Dato returnert standardskjema: 03.07.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 208/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen