Oppd. importbetingelser mat/fôr fra Japan jun 2013

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 495/2013 av 29. mai 2013 om endring av forordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima...

Commission Implementing Regulation (EU) No 495/2013 of 29 May 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 996/2012 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or consigned from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.06.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 29. mai 2013, med ikrafttredelse 3. juni 2013.

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og er gjennomført som en endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) nr. 996/2012 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima.

Forordning (EU) nr. 996/2012 stiller krav om at alle omfattede forsendelser med næringsmidler og fôrvarer med opprinnelse i eller sendt fra Japan skal underlegges importkontroll. Denne kontrollen består i at alle forsendelser skal være gjenstand for dokumentkontroll. Videre skal alle forsendelser være gjenstand for en identitetskontroll og fysisk kontroll, inkludert laboratorieanalyse, med en kontrollfrekvens på 5 prosent for spor av radioaktivitet (Cs-134 og Cs-137).

Videre krever forordning (EU) nr. 996/2012 at produkter fra bestemte områder skal følges at et helsesertifikat, jf. artikkel 5 (3). Videre er det i vedlegg IV listet opp en rekke produkter som skal følges av en analyserapport ved eksport fra Japan til EØS-området. Det er denne listen som nå blir endret.

På grunn av funn av radioaktivitet i sopp fra områdene Nagano, Niigata og Aomori er disse områdene tatt inn oversikten over hvilke områder som sopp skal eksporteres fra skal følges av en analyserapport som bekrefter at produktene er innenfor grenseverdiene som er satt for radioaktivitet i disse produktene, jf. vedlegg IV pkt. c. Artikkel 5 (3) har også blitt oppdatert i forhold til denne endringen.

Videre har fem produkter blitt tatt ut av vedlegg IV pkt. d, som regulerer hvilke produkter fra områdene Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Iwate som skal følges av en analyserapport. Produktene dette gjelder er ildkvede (chaenomeles), pawpaw (asimina triloba), pærer, taroer (colocasia esculenta) og yacon (smallanthus sonchifolius).

Det er også tatt inn fire nye produkter i vedlegg IV pkt. d. Disse er fersk kjøtt av storfe, bokhvete, lotusrot og kudzubønner. Produktene skal nå følges av en analyserapport ved eksport til EØS-området.

Den siste endringen er at produktgruppen med fisk og fiskeprodukter fra områdene Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa eller Iwate, som er nevnt i vedlegg IV pkt. d har blitt utvidet med flere tollposisjoner for å sikre at man fanger opp alle berørte produkter. I tillegg har kommisjonen unntatt kamskjell, som faller inn under en rekke av posisjonene, fra kravet om analyserapport.

I tillegg endres vedlegg I som inneholder helseerklæring som skal følge forsendelsene for å ta høyde for endringene i forordning (EU) nr. 996/2012.


Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2011 nr. 338 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og gjennomført i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Innføringen og fjerningen av noen produkter i listen i vedlegg IV, som skal følges av en analyserapport, vil i sum ikke medføre endring i kostnadene for næringen. Det samme gjelder for utvidelsen av hvilke områder som er omfattet av vedlegg IV pkt. c. For Mattilsynets del vil nye områder medføre en økt aktivitet med tanke på dokumentkontroll på forsendelser som omfattes av dette regelverket.

Rettsakten vurderes ikke til å ha noen negativ virkning på folkehelsen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0495/2013
Celexnr.: 32013R0495

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 03.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker