Plantevernmiddelerester 480/2013

Kommisjonsforordning (EU) nr. 480/2013 av 24. mai 2013 om endring av forordning (EU) nr. 788/2012 når det gjelder perioden for analyse av enkelte plantevernmiddelrester på frivillig basis...

Commission Implementing Regulation (EU) No 480/2013 of 24 May 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 788/2012 as regards the period of analysis of certain pesticides performed on a voluntary basis Text with EEA relevance...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 788/2012 etablerer et koordinert flerårig felles kontrollprogram for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse for 2013, 2014 og 2015. Det angis en rekke kombinasjoner av stoffer og næringsmidler som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert næringsmiddel. I henhold til kontrollprogrammet som gjelder for 2013, 2014 og 2015 skal det i 2013 foretas analyse av enkelte stoffer på frivillig basis. Dette gjelder de stoffene som nylig er tatt inn i kontrollprogrammet, eller stoffer som har svært vanskelig restdefinisjon, slik at de offisielle laboratorier skal få tid til å validere analysemetodene for disse stoffene. Forordning (EU) nr. 480/2013 forlenger tiden det er frivillig å analysere for visse stoffer i det koordinerte flerårige kontrollprogrammet til også å gjelde for 2014.

Dette gjelder for følgende stoffer: benfuracarb, carbosulfan, klorantraniliprole, cymoksanil, cyromasin, diethofencarb, diflubenzuron, diniconazole, dithianon, dodine, ethirimol, famoksadon, fenpyroksimat, flonicamid, flubendiamide, fluopyram, formetanat, formothion, isocarbofos, isofenfos-metyl, isoprocarb, mandipropamid, meptyldinocap, metobromuron, propoksur, prothiofos, pymetrosin, rotenon, spirodiclofen, spiromesifen, tetramethrin, triklorfon, carbendasim (og thiophanate-metyl uttrykt som carbendasim), klorobensilat, haloksyfop, maleic hydrasid.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 7. juli 2009 nr. 1533 om et felles koordinert overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr. Siden rettsakten kun retter seg mot myndighetene, anser Mattilsynet det unødvendig å sende den på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten er en mindre endring av kontrollprogrammet for 2013-2015. Mattilsynet anser endringene som minimale og at rettsakten ikke får vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken analyse- og laboratoriearbeidet eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidlerog Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten forlenger tiden det er frivillig å analysere for visse stoffer i det koordinerte flerårige kontrollprogrammet til å gjelde ut 2014. Den retter seg kun mot myndighetene. Forlengelsen gir Mattilsynet, og laboratoriene som utfører analysene for oss, bedre tid til å utvikle validerte analysemetoder for de nye stoffene.    

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0480/2013
Basis rettsaktnr.: 0788/2012
Celexnr.: 32013R0480

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2013
Frist returnering standardskjema: 08.07.2013
Dato returnert standardskjema: 11.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 036/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker