EØS-notatbasen

Plantevernmiddelrester 212/2013

Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2013 av 11. mars 2013 om erstatning av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder tilføyelser og endringer med hensyn til de produkter som omfattes av dette vedlegget...

Commission Regulation (EU) No 212/2013 of 11 March 2013 replacing Annex I to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards additions and modifications with respect to the products covered by that Annex...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.08.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 396/2005 om grenseverdier for plantevernmiddelrester i mat og fôr. Vedlegg I er listen over produkter som det skal fastsettes grenseverdier for. Endringene er gjort fordi nye typer frukter, grønnsaker og kornsorter har blitt tilgjengelige i medlemsstatene.

I kolonnen "Eksempler på beslektede eller andre kulturer som samme grenseverdi skal gjelde for" inkluderes følgende varianter (engelske navn):Buddha's hand, red date, Chinese date, Chinese jujube, longan, langsat, salak, crosne, edible burdock, other bulb onions, other green onions, cipollotto, antroewa, white eggplant, sopropo, teroi, snake gourd, lauki, bitter melon, baby corn, daikon cress, rucola cress, broccoli cress, mung bean sprouts, alfalfa sprouts, dandelion greens, kohlrabi leaves, tajerleaves, biterblad, bitawiri, sea lavender, malabar nightshade, banana leaves, morning glory, chinese and water convolvulus (water spinach), kangkung, water clover, water mimosa, stinking (long coriander/stink weed), holy basil, sweet basil, hairy basil, edible flowers, lemon grass, pennywort, wild betel leaf, curry leaves, banana flower, chayote, guar beans, fresh soya beans, borage leaves and stems, acacia shoots, fungus mycelium, canary flowers, viper's bugloss, finger millet, green pepper and deer.

Endringene flytter vilt fra husdyr til andre dyr.

Endringene modifiserer også latinske navn for pistasjenøtter, epler, kirsebær, jordbær, blåbringebær, blåbær, kumquat, poteter, yams, rødbete, paprika, okra, brokkoli, hodekål, kinakål, grønnkål, kålrabi, bredbladet endive, ruccola, blader og stilk fra kålvekster, bladbete, salatsikori, bladselleri, basilikum, palmehjerter, durra, kaffebønner, roseblader, sjasmin, lind, rooibosblader, dill, sichuanpepper, kanel, gurkemeie, sukkerbete og bananer.

Oppføringene for te, kakao, humle, kålrabi og animalske produkter er noe endret for å klargjøre hvilken del av produktet som skal testes for rester av plantevernmidler.

Merknader

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Endringene vil antakelig føre til at FIN databasen må oppdateres. Mattilsynet anser imidlertid at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten inkluderer flere eksempler på kulturer en grenseverdi skal gjelde for. Disse produktene kan også være eller komme på markedet i Norge. At de nå er oppført som eksempler, gjør det enklere å vurdere hvilken grenseverdi som skal gjelde ved kontroll av restmengder av plantevernmidler i nye importerte kulturer.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen vil ikke føre til økonomiske eller adminstrative konsekvenser av betydning.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordning (EF) nr. 396/2005 med endringsforordninger er også plassert i vedlegg I kapittel II i EØS avtalen ("Feedingstuffs").

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0212/2013
Basis rettsaktnr.: 0396/2005
Celexnr.: 32013R0212

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2013
Frist returnering standardskjema: 03.05.2013
Dato returnert standardskjema: 11.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 212/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: