Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-fristatus brucellose og EBL

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/177/EU av 10. april 2013 som endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF når det gjelder å anerkjenne visse regioner i Spania som offisielt frie for brucellose (B. melitensis) og som endrer vedleggene II og III til vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæringen o...

Commission Implementing Decision 2013/177/EU of 10 April 2013 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the recognition of certain regions of Spain as officially free of brucellosis (B. melitensis) and amending Annexes II and III to decision 2003/467/EC as regards the declaration of cert...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 93/52/EØF, som listefører henholdsvis medllemsstater og regioner i medlemsstater, som er erklært frie for brucellose forårsaket av Brucella melitensis: De autonome områdene Asturias, Cantabria, Castilla y Leon, Galicia og Pais Vasco oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 91/68/EF, og erklæres derfor frie for sykdommen.

Rettsakten endrer i tillegg vedleggene II og III til vedtak 2003/467/EF som listefører medlemsstater og regioner i medlemsstater som er erklært frie for henholdsvis brucellose og enzootisk bovin leukose hos storfe. Kravene for fristatus følger av direktiv 64/432/EØF. Følgende endringer er gjennomført:

  • De autonome områdene Balearene, Pais Vasco, Murcia og La Rioja i Spania oppfyller nå kravene til fristatus for brucellose hos storfe, og erklæres frie for sykdommen
  • Provinsen Benevento i Italia oppfyller nå kravene til fristatus for enzootisk bovin leukose, og erklæres fri for sykdommen
  • En rekke distrikter (44 powiaty) i fylkene Pomorskie og Wielkopolskie i Polen oppfyller nå kravene til fristatus for enzootisk bovin leukose, og erklæres frie for sykdommen

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/177/EU
Basis rettsaktnr.: 1993/52/EØF
Celexnr.: 32013D0177

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2013
Frist returnering standardskjema: 08.07.2013
Dato returnert standardskjema: 24.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 214/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen