Vet-import-dyr av hestefamilien

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/259/EU av 31. mai 2013 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Bahrain og Kina på listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo...

Commission Implementing Decision of 31 May 2013 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for Bahrain and China in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.06.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 27. juni 2013 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2004/211/EU som listefører tredjeland eller regioner av disse, og angir eventuelle tilleggskrav for import av levende hest, og sæd, egg og embryo fra hester til EU. Det gjøres korrigeringer i importreguleringene som gjelder for Bahrain og for Kina.

Bahrain har vært delt i to soner, sone nord og sone sør, på grunn av sykdommen snive. Det har imidlertid ikke vært utbrudd av denne sykdommen siden september 2011. Listeføringen for Bahrain er derfor endret, slik at det nå blir tillatt å importere hester på samme vilkår fra hele landet til EØS-området.

Kina skal arrangere et stort hestestevne med kun europeiske hester i Shanghai 4. til 6. oktober. Stevnet skal arrangeres på et industriområde som er gjerdet inn. Derfor regionaliseres nå den delen av Shanghai hvor stevnet skal foregå, og hvor flyplassen ligger. I dette området finnes det ingen andre hester og det er derfor sykdomsfritt. Det innføres også en tidsbegrenset mulighet for tilbakeføring av midlertidig eksporterte hester etter mindre enn 30 dagers opphold i dette området.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Tredjelandslisten i vedlegg A og områdebeskrivelser i vedlegg B endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2013/259/EU
Celexnr.: 32013D0259

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 27.06.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker