Vet-klassisk svinepest

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2013/164/EU av 27. mars 2013 som opphever vedtak 2003/135/EF, vedtak 2004/832/EF og vedtak 2005/59/EF om planer for utryddelse av klassisk svinepest og nødvaksinering av villsvin i Tyskland, Frankrike og Slovakia...

Commission Implementing Decision 2013/164/EU of 27 March 2013 repealing Decision 2003/135/EC, 2004/832/EC and 2005/59/EC approving plans for the eradication of classical swine fever and the emergency vaccination of feral pigs in Germany, France and Slovakia...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.06.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.07.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble direkte innlemmet i et utkast til EØS-komitebeslutning, uten behandling i Spesialutvalg.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever tidligere rettsakter gjeldende planer for bekjempelse av klassisk svinepest i Tyskland, Frankrike og Slovakia. De tre landene har nå utryddet sykdommen i sine respektive landområder, og de tidligere planene for bekjempelse og nødvaksinasjon er ikke lenger nødvendige.

Merknader

Rettsakten retter seg mot Tyskland, Frankrike og Slovakia. Den medfører ikke behov for endring av norsk regelverk, og får hverken praktiske, økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har ikke vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon,da EFTA-sekretariatet valgte å ikke sende standardskjema. Fordi rettsakten kun opphever gamle rettsakter, ble den vurdert til å kunne inkorporeres direkte i en EØS-komitebeslutning. 

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Datoer for behandling i spesialutvalg og standardskjema er satt til samme dag som Dato innlemmet i EØS-avtalen. EØS-notatbasen krever utfylling av disse feltene, men det fantes ingen datoer for dette.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/164/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0164

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.07.2013
Frist returnering standardskjema: 15.07.2013
Dato returnert standardskjema: 15.07.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.07.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.07.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen