Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dioksiner og PCB - anbefaling om overvåkning

Kommisjonsanbefaling av 3. desember 2013 om reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat...

Commission Recommendation of 3 December 2013 on the reduction of the presence of dioxins, furans and PCBs in feed and food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.05.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold Rettsakten anbefaler økt overvåkning av dioksiner og PCB i økologiske egg og egg fra frittgående høner, saue- og lammelever, kinesisk ullhåndskrabbe, tørkede urter til mat og fôr og leire solgt som kosttilskudd. Rettsakten innfører i tillegg anbefalte tiltaksnivåer for dioksiner og PCB i leire solgt som kosttilskudd. 

Dioksiner og PCB er kreftfremkallende miljøgifter. Det er et uttalt mål å senke nivåene av disse stoffene så lavt som mulig i både næringsmidler og fôr. Det er sett høye nivåer av dioksiner og PCB i produktgruppene nevnt over, og dette er årsaken til at Kommisjonen ønsker spesielt fokus på overvåkningen av disse produktgruppene.   Anbefaling 2013/711/EU erstatter anbefaling 2011/516/EU. Dette innebærer en videreføring av anbefalingen om overvåkning av dioksiner og PCB. Det innebærer også en videreføring av begrepet tiltaksnivåer.  

Tiltaksnivåer er et verktøy for å senke nivåene av dioksiner og PCB i næringsmidler og fôr. Tiltaksnivåer fungerer som ikke-juridisk bindende grenseverdier, som skal hjelpe bransjen og myndighetene til å se når det er behov for nærmere undersøkelser for å finne kilden til forurensningen, og å sette inn tiltak for å redusere eller eliminere forurensningen. MerknaderRettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Anbefalingen vil bli publisert som en nyhet på mattilsynets nettsider.  

Anbefalingen bidrar ikke til en regelverksforenkling. Regelverket for dioksiner og PCB i mat og fôr er komplisert og svært detaljert. Det er ulike regler for ulike matvare- og fôrgrupper, og denne anbefalingen øker kompleksiteten ytterligere. Dette kan rettferdiggjøres ved at dioksiner og PCB er giftige stoffer som forekommer i vesentlig grad i mat og fôr i Europa. Administrative og økonomiske konsekvenser

Dette er en anbefaling som myndighetene kan velge om de ønsker å følge. Anbefalingen kan bidra til at de prøveuttakene myndighetene og bransjen velger å ta, tas smartere. Basert på dette forventes ikke negative administrative eller økonomiske konsekvenser som følge av rettsakten. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/711/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013H0711

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.01.2014
Frist returnering standardskjema: 28.02.2014
Dato returnert standardskjema: 03.03.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen