Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer og tillegg til grenskryssforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2013 som endrer forordning (EU) nr. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall...

Commission Regulation (EU) No 255/2013 - Amending Annexes to the Regulation on shipment of waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2013

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. november 2013 ved Decision of the EEA Joint Committee No 209/2013. Rettsakten ble gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13 ved endringsforskrift av 7. januar 2014.

Sammendrag av innhold

Endringene knytter seg til forordning nr 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall og dets vedlegg IC, VII og VIII. Vedlegg IC inneholder en veiledning for utfyllelse av meldingsdokument (vedlegg IA) og følgedokument for meldepliktig avfall (vedlegg IB) og dette vedleggets nr. 25 bokstav c, d og e har blitt endret. Vedlegg VII er følgedokument for grønnlistet avfall og boks 10 i dette skjemaet har fått to tillegg; nr. iii og iv. Vedlegg VIII inneholder retningslinjer og veiledninger for miljømessig forsvarlig håndtering og må oppdateres i samsvar med endringene som ble vedtatt på det tiende partsmøtet for Baselkonvensjonen om eksport og behandling av farlig avfall i 2011. 


Merknader

Forordningen er gitt med hjemmel i TEUF art. 175.

Forordning nr. 1013/2006/EF om grensekryssende forsendelser av avfall er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13.

Endringene i vedlegg IC nr. 25 bokstav c, d og e medfører en presisering av hva som skal fylles inn i boks 14 på meldingsdokument og følgedokument for meldepliktig avfall under punkt (vi) "Other (specify)" for å identifisere avfallet som skal eksporteres ut fra listene i vedleggene IIIA, IIIB eller IVA i denne forordningen. Tidligere inneholdt ikke veiledningen i vedlegg IC denne presiseringen.

I vedlegg VII (følgedokument for grønnlistet avfall) er det i boks 10 tatt inn to nye alternativer for å identifisere avfallet. Under punkt (iii) er det tatt inn "Vedlegg IIIA"-koder og under punkt (iv) er det tatt inn "Vedlegg IIIB"-koder. I fotnoter til disse alternativene står det at de relevante kodene i disse vedleggene skal benyttes.

Tidligere inneholdt ikke følgedokument for grønnlistet avfall disse to alternativene i boks 10, men etter inkluderingen av flere nye avfallskoder i vedlegg IIIA og IIIB ble det nødvendig å innlemme disse slik at avfallet kan bli ordentlig identifisert i følgedokumentet for grønnlistet avfall. Dette medfører at følgedokument for grønnlistet avfall må erstattes der dette foreligger i sin gamle versjon.

På det tiende medlemsmøte under Baselkonvensjonen ble det vedtatt å ta inn flere tekniske retningslinjer og veiledningsdokumenter for miljømessig forsvarlig håndtering. Det ble i alt tatt inn tre nye tekniske retningslinjer for miljømessig forsvarlig håndtering av bildekk, avfall som består av, inneholder eller er kontaminert av kvikksølv, samt for behandling av farlig avfall i sementovner. Det ble også inntatt to veiledningsdokumenter for miljømessig forsvarlig håndtering av brukte og end-of-life mobiltelefoner, og brukte og end-of-life databehandlingsutstyr.

Endringene og tilleggene vil medføre at vedleggene til avfallsforskriftens kapittel 13 om grensekryssende forsendelser av avfall må oppdateres. Det gjøres oppmerksom på at Norge gjennom Baselkonvensjonen allerede har forpliktet seg til å endre regelverket til det som fremgår av rettsakten. Endringene er derfor ikke en direkte følge av EØS-avtalen.

Rettsakten er ikke ventet å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettsakten er ikke ventet å ha økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten skal grupperes i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartemenetet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel. 

Det gjøres oppmerksom på at Norge har forpliktet seg til  å gjennomføre tilsvarende bestemmelser gjennom vedtak på det tiende partsmøtet under Baselkonvensjonen i 2011.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 255/2013
Basis rettsaktnr.: 1013/2006
Celexnr.: 32013R0255

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2013
Frist returnering standardskjema: 03.05.2013
Dato returnert standardskjema: 28.08.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen