Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2013 av 8. mai 2013 om godkjenningen av selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og som endrer forordningene (EF) nr. 1750/2006, (EF) nr. 634/2007 og (EF) nr. 900/2009 om største ti...

Commission Implementing Regulation (EU) No 427/2013 of 8 May 2013 concerning the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 as a feed additive for all animal species and amending Regulations (EC) No 1750/2006, (EC) No 634/2007 and (EC) No 900/2009 as regards ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av selenmethionin, en organisk selenforbindelse, produsert av mikrooganismen Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, som fôrtilsetnigsstoff til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Mikromineraler. Slike preparater kalles gjerne inaktivert, selenisert gjær. Opphavsorganismen er ikke genmodifisert. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert søknaden og finner at stoffet er trygt i bruk og at det er en effektiv selenkilde til alle dyrearter. EFSA har siden mars 2011 satt den øvre grensen for tilsetning av organiske selenprodukter til 0,2 mg/kg fullfôr. Grensen er satt ut fra folkehelsemessige vurderinger, og den er gjelder for dette stoffet også. For tidligere godkjente forbindelser av selenisert gjær, var grensen for største tillatte innhold 0,5 mg/kg fullfôr. For å få enhetlig praksis, er det med denne rettsakten gjort endringer i de tidligere godkjenningene. Største tillatte innhold av alle organiske selenforbindelser endres til 0,2 mg/kg. Dermed blir øvre tillatte tilsetning den samme for alle. Det er ikke gjort endringer i samlet tilsetning av selen i fôret, den er fortsatt 0,5 mg/kg. I praksis betyr det at fôrindustrien kan tilsette 0,2 mg organisk selen og 0,3 mg uorganisk selen pr kg i en fullfôrblanding. Selenpreparater skal alltid tilsettes i form av en premiks.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 29. mai 2023 for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646. For de tidligere godkjente produktene av selenisert gjær, er det bare grensen for største innhold som endres. Den opprinnelige godkjenningsperioden er uendret. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk.

Rettsakten godkjenner enda et organisk selenpreparater til bruk i fôr til alle dyrearter. Fôrindustrien får da enda fler preparater til samme formål å velge blant. Samtidig begrenses mengden tillatt tilsetning av alle organiske selenpreparater i fôr til samme nivå. Da vil det bli et prisspørsmål og praktisk spørsmål for virksomhetene å velge preparat.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ahr vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 427/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0427

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.12.2012
Frist returnering standardskjema: 08.07.2013
Dato returnert standardskjema: 24.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 217/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2013
Høringsfrist: 26.08.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker