EØS-notatbasen

Ny TSI WAG

Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet «rullende materiell - godsvogner» i jernbanesystemet til Den europeiske union, og om opphevelse av beslutning 2006/861/EF...

Commission Regulation (EU) No 321/2013 of 13 March 2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the subsystem «rolling stock - freight wagons» of the rail system in the European Union and repealing Decision 2006/861/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.09.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Forordningen er vedtatt av Kommisjonen 13. mars 2013, publisert i EU-tidende 12. april 2013 og trer i kraft dagen etter, dvs. 13. april 2013. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 14. februar 2014, og gjennomført i norsk rett 17. februar 2014 gjennom forskrift om gjennomføring av TSI - rullende materiell - godsvogner på det nasjonale jernbanennettet.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 av 13. mars 2013 (heretter Forordningen) gjelder tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI) for delsystemet «rullende materiell – godsvogner» (WAG), og opphever av beslutning 2006/861/EF om det samme. Forordningen er en revisjon og oppdatering av de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI) for delsystemet rullende materiell - godsvogner. Den nye TSIen er oppdatert og har vært gjennom en komplett revidering, slik at den nå er systematisk på linje med de øvrige TSIene for jernbanesystemet.  Forordningen omfatter 12 artikler og et vedlegg som er selve TSIen.   

Artikkel 1 angir at TSIen er gitt i vedlegget  Artikkel 2 angir virkeområdet til TSIen, og dette skiller seg noe fra den nåværende utgaven. Godsvogner med tillatt hastighet lavere enn eller lik 160 km/t og maksimal aksellast lavere eller lik 25 tonn er omfattet av TSIen. I praksis vil dette si at de aller fleste europeiske gods­vogner er underlagt TSIen. Vogner som er beregnet til særskilte transporter på spesielle linjer - f.eks. vognene som brukes til malmtrafikk på Ofotbanen - vil ikke være omfattet av TSIen. Disse vognene spesifiseres i nasjonale regler.   Artikkel 3 gir TSIen anvendelse på alle nye godsvogner som er omfattet av virkeområdet.I tillegg må kravene anvendes ved ombygging av eksisterende vogner, slik at de para­met­rene som omfattes av ombyggingen må være i samsvar med de relevante TSI-kravene. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 7 i TSIen.  Artiklene 4, 5, 6 og 7 fasetter notifiserings-/rapporteringsforpliktelser for medlemslandene. Nasjonale regler som gjelder TSIens åpne punkter eller særtilfeller må notifiseres innen 13. oktober 2013, hvis de ikke allerede er notifisert etter nåværende TSI. Tilsvarende gjelder for fremgangsmåtene for samsvarsvurderinger og verifiseringer, og hvilke organer som er utpekt til å foreta slike, se artikkel 4 og 5. Avtaler som omhandler godvogners samtrafikkevne og som ikke allerede er notifisert etter nåværende TSI, skal notifiseres innen 13. oktober 20113 i henhold til artikkel 6. Artikkel 7 krever at medlemsstatene sender Kom­mi­sjonen en liste over prosjekter som er på et langt fremskredent trinn i utviklingen innen 13. april 2014.

Artikkel 8 og 9 gjelder overgangsbestemmelser  Videre inneholder artikkel 8 og 9 overgangsbestemmelser om videre bruk av samtrafik­komponenter uten EF-erklæring om samsvar og bruksegnethet, og gyldigheten av eksisterende typesamsvarserklæringer mot nåværende TSI.   

Artikkel 10 pålegger Det europeiske jernbanebyrået (ERA) å publisere en liste over fullt godkjente komposittbremseklosser som nevnt i tillegg G i TSIen på sine nettsider.  Artikkel 11 opphever Kommisjonsbeslutning 2006/861/EC med virkning fra 1. januar 2014. Kommisjonsbeslutningen skal imidlertid fortsatt gjelde for prosjekter som er godkjent iht den, med mindre søker velger på bruke Forordningen.   Artikkel 12 gjelder ikrafttredelse fra dagen etter publisering i OJ og anvendelse fra 1. januar 2014. Medlemsstatene kan selv velge å anvende TSIen fra ikrafttredelsesdatoen for saker om tillatelse til ibruktaking.   

Merknader 

I EØS-komiteen beslutning av 14. februar 2014, nr. 20/2014 er det tatt inn en tilpasningstekst som innebærer at det er innarbediet særtilfelle for Norge for vinterklima som er likt det særtilfelle som er gitt til Sverige og Finland, jf. forordningens pkt. 4.7. Rettsakten ble gjennomført i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn 17. februar 2014 nr. 188 om gjennomføring av TSI - rullende materiell - godsvogner på det nasjonale jernbanenettet. 

Sakkyndige instanser merknader

Næringen har uttaltat at denne TSIen er mer fleksibel og enklere å forholde seg til enn den tidligere TSIen. Siden godsvogner ofte er beregnet på fri sirkulering i store deler av det europeiske jernbanenettet, er det en fordel at de samme kravene gjelder i Norge som i andre land der godsvogner sirkulerer, særlig Sverige. Rettsakten medfører ikke at private eller andre blir pålagt noen nye forpliktelser som ikke allerede eksisterer.

Vurdering

Forordningen gjennomfører en ny TSI om godsvogner som er mer tidsmessig og oppdatert enn den nåværende.  

De administrative og økonomiske konsekvensene er i hovedsak positive, både for det offent­lige og private. Det påløper ingen nye byrder ved gjennomføring av forordningen.  

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge, og ble tatt inn i EØS-avtalen 14. februar 2014 med norsk særtilfelle (som tilpassingstekst) for klima som er likt det som gjelder i FI & SE, jf pkt 7.4 i vedlegget til forordningen. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 17. februar 2014 nr. 188 om gjennomføring av TSI- rullende materiell - godsvogner på det nasjonale jernbanenettet.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 321/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0321

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.04.2013
Frist returnering standardskjema: 25.05.2013
Dato returnert standardskjema: 01.10.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 020/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.05.2013
Høringsfrist: 17.06.2013
Frist for gjennomføring: 17.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 17.02.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.02.2014

Lenker