Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppdatering kosmetikkforordningens vedlegg

Kommisjonsforordning (EU) nr. 344/2013 av 4. april 2013 om endring av vedlegg II, III, V og VI til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter...

Commission Regulation (EU) No 344/2013 of 4 April 2013 amending Annexes II,III, V and VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.05.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVI. Kosmetikk

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 4. april 2013, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer følgende vedlegg i forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen): II (forbudslisten), III (stoffer med bruksbegrensninger), V (positivliste for konserveringsmiddel) og VI (positivliste for UV-filter). Forordningen gjennomfører en teknisk oppdatering for å sikre at vedleggene til den nye kosmetikkforordningen (EF) nr. 1223/2009 er ajourført med vedleggene til det tidligere kosmetikkdirektivet (76/768/EØF).

Bakgrunnen er som følger: Ny kosmetikkforordning ble vedtatt 5. februar 2008, men trer i hovedsak i kraft 11. juli 2013. Forordningens vedlegg er ikke forandret eller oppdatert etter dette. Vedleggene til kosmetikkdirektivet, som er gjeldende frem til 11. juni 2013, har derimot blitt endret flere ganger. Dette medfører at kosmetikkforordningen ikke er oppdatert i henhold til den tekniske og vitenskapelige utvikling og at det gamle kosmetikkdirektivet per dags dato har mer oppdaterte vedlegg enn den nye kosmetikkforordningen.

For å oppdatere kosmetikkforordningens vedlegg til utviklingen som har skjedd siden kosmetikkforordningen ble vedtatt i 2008, gjør denne endringsforordningen (EU) nr. 344/2013 at endringene i kosmetikkdirektivets vedlegg nå overføres til den nye kosmetikkforordningen.

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Forordningen krever endring i generell forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser: 

- Administrative konsekvenser: Forordningen er en videreføring av allerede eksisterende regulering og gjennomføringen vil derfor ikke medføre administrative konsekvenser, verken for norsk næringsliv eller forvaltning.

- Økonomiske konsekvenser for norsk næringsliv:Virksomhetene må forholde seg til de reguleringer i form av forbud og begrensninger som til en hver tid er oppgitt i kosmetikkdirektivets vedlegg. Forslagene som nå vurderes er en videreføring av en allerede eksisterende praksis og gjennomføringen vil derfor ikke medføre økonomiske konsekvenser for næringen. Oppføring av INCI-nomenklatur i forordningens vedlegg vil kunne gjøre det lettere å identifisere stoffer og deres tilhørende bestemmelser. Dette vil kunne forenkle forståelsen av forordningens stofflister og således være til hjelp for industrien.

- Økonomiske konsekvenser for forvaltningen/tilsynet: Ingen. Dette er kun en videreføring av allerede eksisterende reguleringer og inngår som en del av tilsynets ordinære oppgaver. At enkelte stoffer oppgis med internasjonalt anerkjent nomenklatur, vil kunne forenkle tilsynets arbeid med å identifisere stoffer på ingredienslisten.

- Konsekvenser for forbrukerne: Bestemmelsene som er implementert i kosmetikkdirektivet etter 2008, og som nå overføres til kosmetikkforordningen, representerer siste tekniske og vitenskapelige utvikling innen kosmetikkområdet. At disse bestemmelsene videreføres er derfor essensielt for å sikre at kosmetiske produkter er trygge for forbrukerne.  At kosmetikkstoffer også oppgis med standardiserte navn, slik de ofte kan stå oppgitt i ingredienslisten, vil tilgjengeliggjøre informasjonen i forordningens vedlegg. 

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 344/2013
Basis rettsaktnr.: 1223/2009
Celexnr.: 32013R0344

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2013
Frist returnering standardskjema: 11.06.2013
Dato returnert standardskjema: 19.06.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.11.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 195/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen