Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocid/thiamethoxam/18

Kommisjonsdirektiv 2013/3/EU av 14. februar 2013 om endring av direktiv 98/8/EF om utvidelse av inkludering av det aktive stoffet thiamethoxam til produkttype 18...

Commission Directive 2013/3/EU of 14 February 2013 amending Directive 98/8/EC to extend the inclusion of in Annex I thereto of the active substance thiamethoxam to product-type 18...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2013/3/EU ble vedtatt 14. februar 2013. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juli 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 139/2013.

Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Sammendrag av innhold

Biociddirektivet (98/8/EF) innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter for EØS-markedet. Direktiv 2013/3/EU utvider godkjennelsen av det aktive stoffet thiamethoxamtil å omfatte produktgruppe 18. Produktgruppe 18 omfatter insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Thiamethoxam ble ved direktiv 2008/77/EF godkjent som aktivt stoff for produktgruppe 8 (treimpregneringsmidler).Godkjennelser kan imidlertid bare gis dersom følgende spesifikke, strenge betingelser er oppfylt:

 • Risikovurderingen på fellesskapsnivå er basert på innendørs bruk av ikke-profesjonelle brukere. Ved behandling av søknader om godkjennelse av et produkt etter artikkel 5 og vedlegg VI skal medlemsstatene, der det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere bruks- og eksponeringsscenarier og de risikoer for delmiljø og befolkningsgrupper som ikke har vært representativt behandlet på fellesskapsnivå.
 • Produkter godkjennes ikke til påføring med pensel.
 • For produkter som inneholder dette stoffet og som kan etterlate restkonsentrasjoner i næringsmidler og fôr, skal medlemsstatene undersøke om det er behov for å fastsette nye og/eller endre eksisterende maksimalgrenseverdier i samsvar med forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005. Det skal videre sikres at gjeldene maksimalgrenseverdier ikke overskrides.
 • Produkter skal ikke godkjennes til bruk dersom utslipp til renseanlegg eller direkte utslipp til overflatevann ikke kan unngås, med mindre produktet oppfyller kravene i artikkel 5 og vedlegg VI om bruk av hensiktsmessige risikobegrensende tiltak. Godkjennelser gis da under forutsetning av at det tas hensiktsmessige risikobegrensende tiltak.
 • Produktene skal kun brukes sammen med egnet verneutstyr.
 • Det skal treffes tiltak som beskytter honningbier der det er relevant.
 • Merknader

  Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.   

  Rettslige konsekvenser: Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Gjennomføring av direktiv 2013/3/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften.  

  Økonomiske/administrative konsekvenser: Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning. Kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF). Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiver gir samtidig et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i produkter omfattet av produkttype 18.   

  Gruppe 2: Direktiv 2013/3/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.  

  Sakkyndige instansers merknader

  Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

  Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Direktiv 2013/3/EU en oppfølging av bestemmelser i hoveddirektivet (98/8/EF). Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften). Det er viktig at Norge har tilsvarende oppdatert biocidregelverk som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan bare inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet.

En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en spesifikk type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser som europeisk industri. For norske myndigheter er det også sentralt i forhold til håndhevelse av biocidforskriften å ha et oppdatert regelverk.

 Direktiv 2008/77/EF som godkjenner thiamethoxam til bruk i produktgruppe 8 (treimpregneringsmidler), ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010 og gjennomført ved endring i biocidforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/0003/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32013L0003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2013
Frist returnering standardskjema: 02.04.2013
Dato returnert standardskjema: 23.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.07.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.07.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker