Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 161/2013 av 21. februar 2013 om godkjenningen av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetningsstoff til katter, hunder og akvariefisk...

Commission Implementing Regulation (EU) No 161/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium hydroxide as a feed additive for cats, dogs and ornamental fish...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.03.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av et natriumhydroksidpreparat, til bruk som syreregulator i fôr til katter og hunder. Samtidig er preparatet godkjent til samme formål i fôr til akvariefisk. Preparatet er definert som NaOH CAS nr. 1310-73-2, og det er framstilt syntetisk. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk. De henviser også til at dette preparatet er godkjent til bruk i næringsmidler, med det samme formålet. Preparatet har ingen grenseverdier for største eller minste tillatte innhold i fôr. Men det er satt som krav at totalt innhold av natrium i daglig fôrrasjon ikke skal forstyrre dyras elektrolyttbalanse. Det er angitt analysemetode for preparatet. 

Siden preparatet er uendret siden det ble godkjent første gang, er det gitt en overgangsperiode der preparatet og premiks der det inngår, som er produsert og merket før 14. mars 2014, etter regelverket som gjaldt fram til 14. mars 2013, kan omsettes slik at lagervaren kan brukes opp. Fôrblandinger som inneholder preparatet, som er produsert og merket før 14. mars 2015, etter regelverket som gjaldt fram til 14. mars 2013, kan omsettes slik at lagervaren kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 14. mars 2023.

Merknader


Rettslige konsekvenser

Rettskten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilysnsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Re-godkjenning av natriumhydroksid er en fordel for fôrindustrien, da de fortsatt kan bruke det i sine fôrblandinger til kjæledyr. Likeså er det ressurssparende at eksisterende lager av både preparat, premiks og fôrblandinger som inneholder det, kan brukes opp, selv om det er merket etter regelverket som gjaldt fram til denne rettsakten trådte i kraft. Da en kan produsere preparatet og premiks etter "gammelt" regelverk et år fram i tid, til 14. mars 2014. Det er da logisk at fôrblandinger som inneholder preparatet får en lengre periode da de kan omsettes, altså enda ett år, til 2015. Den lange perioden er gitt fordi emballasjen til kjæledyrfôr ofte lages for år om gangen, likeså fordi en del fôrvarer har lang holdbarhetstid. Det er en god ressursutnyttelse å bruke opp både emballasjen og fôrvarene, da preparatet er uendret.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fisekri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøvernepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 161/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0161

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.02.2013
Frist returnering standardskjema: 15.03.2013
Dato returnert standardskjema: 15.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 153/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.04.2013
Høringsfrist: 21.05.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker