Markedsovervåkning av varer

Forslag til en Europaparlaments- og rådsforordning om markedsovervåkning av produkter og endring av rådsdirektivene 89/686/EØF og 93/15/EØF, Europaparlaments- og rådsdirektivene 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 1999/5/EF, 2000/9/EF, 2000/14/EF, 2001/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF, 2006/95/...

Proposal for aREGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILon market surveillance of products and amending Council Directives 89/686/EEC and93/15/EEC, and Directives 94/9/EC, 94/25/EC, 95/16/EC, 97/23/EC, 1999/5/EC,2000/9/EC, 2000/14/EC, 2001/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 200...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2013

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

I Europaparlamentet (2009-2014) stemte indre markeds og forbruker komitéen (IMCO) i oktober 2013 over endringsforslag til de to foreslåtte forordninger, og i plenum våren 2014. Det nye Europaparlamentet (2014-2019) vedtok å basere seg på det samme vedtak. Pakken ligger fortsatt til behandling i Rådet, men forhandlingene har låst seg fullstendig fast, først og fremst pga en fundamental uenighet blant EUs medlemsland om man skal innføre tvungen opprinnelsesmerking av varer, eller ikke. Ingen kompromissforslag har ført frem, og det nederlandske EU formannskap våren 2016 har ikke dette som en prioritert sak. Det spekuleres på om Europakommisjonen til slutt vil trekke forslagene til de to nye forordninger.

Sammendrag av innhold

Forslaget, datert 13. februar 2013, til en ny forordning om markedstilsyn (COM(2013)75) vil, med visse unntak (jf. artikkel 2 i forslaget), samle bestemmelser om markedsovervåkning av varer i én rettsakt.  Det ble fremmet av Europakommisjonen sammen med et forslag til en ny forordning om forbrukerproduktsikkerhet, COM(2013) 78, som skal erstatte det generelle produktsikkerhetsdirektivet (GPSD) 2001/95/EF og som er behandlet i et eget EØS-notat.

Pakken er ett av 12 tiltak i Single Market Act II, og skal bidra til styrket forbruker-, arbeidstaker- og miljøbeskyttelse og til at næringsaktører konkurrerer på like vilkår. Den skal gi markedsovervåkningsmyndighetene de rette verktøy for å kunne utføre effektiv markedsovervåkning av varer. Forslagene til de to nye forordningene  baserer seg også på beslutning nr. 768/2008/EF, som var en del av varepakken, og som har som formål å harmonisere begrepsbruken mv i fremtidig revisjoner av eksisterende vareregelverk, og i nytt vareregelverk. Definisjoner og forpliktelser for næringsaktører som kan virke nye i de to forslagene må derfor også sammenlignes med bestemmelsene i beslutning nr. 768/2008/EF som ble tatt inn i EØS-avtalen 1. april 2013.

Forordningen gjelder med visse unntak for markedsovervåkning av varer som er omfattet av harmonisert EØS-regelverk, samt forbrukerprodukter som er omfattet av forlaget til en ny forordning om forbrukerproduktsikkerhet, jf. beskrivelsen av virkeområde i artikkel 2. Det betyr at forslaget til en ny forordning ikke gjelder for markedsovervåkning av ikke-harmoniserte profesjonelle varer. For slike varer vil det dermed ikke finnes krav på fellesskapsnivå om markedsovervåkning.

Det er fastsatt en rekke spesifikke unntak, herunder at forslaget ikke skal omfatte varer og prosesser i matvarekjeden. Forslagets bestemmelser om markedsovervåkning skal ikke gjelde legemidler, medisinsk utstyr og stoffer av menneskelig opprinnelse. 

Forordningen fastsetter steg for steg prosedyrer for hele markedsovervåkningsprosessen. Disse prosedyrene fremgår av artiklene 9 og 10. Markedsovervåkningsmyndigheten skal foreta en risikovurdering av varer de har grunn til å tro kan utgjøre en risiko. Å utgjøre en risiko er definert som å ha negativ virkning på interesser som helse, sikkerhet, miljø etc. dersom virkningen vil overstige hva som er rimelig og akseptabelt under normale omstendigheter.

En formell mangel ved et en vare som er omfattet av harmonisert EØS regelverk (f.eks. manglende CE-merking) vil kunne være tilstrekkelig til å anta at varen kan utgjøre en risiko, og slike formelle mangler skal uansett rettes opp uavhengig av risiko ved varen. I den grad en vare faktisk utgjør en risiko, skal tilsynsmyndigheten spesifisere nødvendige korrigerende tiltak som markedsdeltakeren skal utføre innen en fastsatt frist. Om slike nødvendige korrigerende tiltak ikke utføres, skal tilsynsmyndigheten pålegge markedsdeltakeren å gjøre det, eller selv treffe slike tiltak. Før tilsynsmyndigheten gjør tiltak skal aktøren varsles minst 10 dager i forveien. Ved varer som utgjør en alvorlig risiko, skal tilsynsmyndigheten straks gjøre nødvendige tiltak (og det er ikke samme kravet til forutgående varsling, etc.). Det fremmes et nytt forslag om at tilsynsmyndighetene kan kreve gebyrer fra markedsdeltakerne for å dekke kostnader knyttet til tilsynsaktivitetene, herunder tester gjort i forbindelse med risikovurderingen. 

Hva angår RAPEX, et varslingssystem for varer med alvorlig risiko mellom tilsynsmyndigheter i EØS, legger forslaget til forordningen opp til et system for melding av allevarer som utgjør en risiko for å unngå uklarheter om hvilket regelverk som hjemler melding av ulike typer varer, altså en utvidet meldeplikt i forhold til i dag hvor en kun melder varer med alvorlig risiko.

Forordningen fastsetter videre det juridiske grunnlaget for bruk av dataverktøyet ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance).  ICSMS skal fremme utveksling og lagring av opplysninger om tilsynsaktiviteter. Formålet er at tilsynsmyndighetene ikke skal gjenta prøver og tester som allerede er utført i andre medlemsland (gjensidig godkjenning). Formålet er videre å fremme samarbeid over landegrensene. Europakommisjonen har uttalt at det vil bli utviklet en link mellom ICSMS og RAPEX. Dette arbeidet vil trolig starte opp i 2014.

Det skal etableres et Markedsovervåkningsforum på europeisk nivå, med representanter fra markedsovervåkningsmyndighetene. Forordningen inneholder også bestemmelser om kontroll av varer fra tredjeland som bygger på, men som ikke er helt identiske med 765/2008/EF. Forordningen inneholder ellers bestemmelser om gjensidig assi­stanse – samarbeid mellom tilsynsmyndighetene, og samarbeid mellom tilsynsmyndigheter og myndigheter fra tredjeland. Nasjonale myndigheter skal utarbeide både årlige sektorvise markedsovervåkningsprogrammer og et horisontalt program som skal oppdateres minst hvert fjerde år. Nasjonale myndigheter skal rapportere til Europakommisjonen (ESA) om til­synsaktiviteter og grensekontroll hvert år (artikkel 4(3)).

Det er foreslått å gi Europakommisjonen adgang til å utpeke EU-referanselaboratorier for spesifikke varekategorier. 

Merknader

Rettsakten er hjemlet i traktatens artikkel 33, 114 og 207.

Kommisjonen har langt på vei inkludert bestemmelsene om markedsovervåkning i 765/2008 i det nye forslaget, men det er foretatt endringer, og de er smeltet sammen med bestemmelser som har sitt utgangspunkt i GPSD og i beslutning 768/2008/EF. Det er derfor nødvendig å vurdere det nye forslaget på selvstendig grunnlag. 

I EFTA behandles saken i ekspertgruppen for produktsikkerhet og markedsovervåkning, hvor MD, Miljødirektoratet, NHD og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har deltatt.

Forslaget er til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Den 4. september ble det sendt EØS EFTA-kommentarer til Rådet, EP og Europakommisjonen, se vedlegg. Kommentarene forholder seg både til forslaget om markedstilsyn og til forslaget om forbrukerproduktsikkerhet. De forholder seg både til Europakommisjonens forslag og til første forslag til endringer fra saksordføreren i Europaparlamentets komité for det indre marked, IMCO. Et møte i EFTAs ekspertgruppe for produktsikkerhet og markedsovervåkning, der blant annet forslaget til en ny forordning stod på dagsorden ble avholdt 3. oktober. I møtet var det deltakelse både fra Europaparlamentet og leder av Rådets arbeidsgruppe.

Forordningen vil erstatte tilsvarende bestemmelser om markedsovervåkning i forordning (EF) nr. 765/2008 gjennomført i EØS-vareloven, i direktiv 2001/95/EF også kalt det generelle produktsikkerhetsdirektivet (GPSD), gjennomført i produktkontrolloven og i 20 varesektordirektiver gjennomført i forskrifter. Navn og nummer på disse 20 rettsaktene står omtalt i fortalens punkt 40 i forslaget.

Rettslige konsekvenser

Dagens regler om markedsovervåkning er spredt i flere ulike EU-rettsakter (direktiv 2001/95/EF, forordning (EF) nr. 765/2008 og sektorregelverk). Forordning (EF) nr. 765/2008 gjelder alle varer som er omfattet av harmonisert EØS regelverk, mens GPSD gjelder forbrukerprodukter, både harmoniserte og ikke harmoniserte. Dette skaper overlapp overfor markedsovervåkning med harmoniserte forbrukerprodukter, og dagens regelverk forsøker å løse dette ved hjelp av lex specialis bestemmelser, noe som ikke anses som en god løsning. Dette innebærer en uoversiktlig situasjon for næringsaktører og markedsovervåkningsmyndighetene. 

En konsekvens av en ny forordning om markedsovervåkning av varer er at markedsovervåknings­myndigheter og næringsaktører, i motsetning til dagens situasjon, men med visse sektorunntak, kun får én rettsakt å forholde seg til hva angår markedsovervåkning av varer. Dette både fordi reglene om markedsovervåkning av harmoniserte og ikke-harmoniserte varer samles i én rettsakt, og fordi reglene om markedsovervåkning av de fleste harmoniserte varer samles i den samme rettsakt. Hovedformålet med det nye regelverket vurderes som fordelaktig både for norske markedsovervåknings­myndigheter og næringsaktører.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Det antas at forslaget til Kommisjonen, om det blir vedtatt uten endringer, vil innebære noen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. Forslaget inneholder en del bestemmelser som kan synes å øke de administrative byrder for tilsynsmyndigheter, blant annet i tilknytning til rapportering samt bruk av dataverktøyene RAPEX og ICSMS. Økt byråkrati på bekostning av ressurser tilgjengelig for selve tilsynsvirksomheten vurderes ikke som fordelaktig for norske tilsynsmyndigheter. Disse, og andre forhold er gjenspeilet i EØS EFTA kommentarene. Norge har heller ikke støttet at det gjennom forordningen skal opprettes EU-referanselaboratorier for spesifikke varekategorier.

Forordningen kan også få konsekvenser for hvilke gebyrer næringsaktører kan bli pålagt i forbindelse med markedsovervåkning, og hvilke sanksjoner brudd på regelverket kan medføre. Den endelige ordlyd hva angår gebyrer og sanksjoner er på det nåværende tidspunkt ikke klart, fordi EP/ IMCO har vedtatt endringsforslag. Det er ikke kjent om disse vil bli akseptert av Rådet. De endelige bestemmelsers EØS-relevans må også vurderes.

Det må, når endelig rettsakt foreligger, vurderes nærmere hvilke endringer som må gjøres i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Europakommisjonens forslag og IMCO saksordførerens første forslag til endringer var sommeren 2013 gjenstand for en høring blant medlemmene i Nærings- og handelsdepartementets referansegruppe for handelsforenkling. Høringen og oppfølgingen av denne ble gjennomført i samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Mottatte innspill ønsket forslaget til en ny forordning om markedsovervåkning velkommen, men det kom også inn mange detaljkommentarer. De tre departementene samarbeidet om innspill til EØS EFTA-kommentarene. Kommentarene reflekterte langt på vei høringsinnspillene.

Forslaget til forordning behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

EØS-notatet er utarbeidet gjennom et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Vurdering

Forslaget til forordning vurderes foreløpig som EØS relevant og akseptabelt. En endelig vurdering av detaljinnholdet i forslaget, herunder vurdering av eventuelle tilpasninger, må avvente utfallet av prosessen i EU.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2013)75
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker