REACH/XVII

Kommisjonsforordning (EU) nr. 126/2013 av 13. februar 2013 om endring av vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)...

Commission Regulation (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.03.2013

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 13. februar 2013. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen i oktober ved EØS-komitebeslutning nr. 166/2013. 

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.  Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 126/2013 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 126/2013 inneholder tekniske justeringer av REACH vedlegg XVII. Forordningen korrigerer postene 6, 16, 17, 28-30, 40 og 56 i vedlegg XVII når det gjelder terminologi og henvisninger, den sletter post 42 som følge av POPs-forordningen og den gir nyere oppdateringer av CEN metoder i post 47.  

Ved oppheving av direktiv 76/769/EF (begrensningsdirektivet) - og samtidig innføring av vedlegg XVII i REACH - ble det opprinnelige begrepet ”product” erstattet med ”article” for asbest. Sistnevnte begrep dekket ikke lenger stoffblandinger (mixtures). For å videreføre lovgivers opprinnelige intensjon innføres termen stoffblandinger (mixtures) i post 6.  

Unntakene for blykarbonater og –sulfater i maling (til restaurering og vedlikehold av kunstverk og historiske bygninger og interiører i disse) i post 16 og 17 beskriver ikke at det er tillatt å bringe i omsetning slike produkter. Postene endres for å klargjøre at det er tillatt å bringe i omsetning denne malingen i disse spesielle tilfellene. 

I post 28-30 (forbud mot omsetning av CMR-stoffer til private) må det gjøres tydeligere at konsentrasjonsgrensene som er angitt i direktiv 1999/45/EF kun skal brukes i de tilfellene hvor det ikke er satt en spesifikk konsentrasjonsgrense for stoffet i del 3 til vedlegg VI i Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen). 

I post 40 (forbud mot omsetning av brannfarlige, svært brannfarlige eller ekstremt brannfarlige stoffer til private) mangler henvisning til forordning (EF) nr. 1272/2008 i den engelske oversettelsen av kolonne 1. Denne henvisningen finnes blant annet i den franske, tyske og uoffisielle norske oversettelsen av forordningen. Henvisningen innføres med dette også i engelsk versjon. 

Reguleringen av MDI i post 56 skal også omfatte MDI-isomerer. Det har vist seg at noen MDI isomerer har egne CAS-nummer, og disse inkluderes for å klargjøre at reguleringen også omfatter disse. Post 42 utgår fordi kortkjedete klorparaffiner nå reguleres gjennom POPs-forordningen. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) har vedtatt nye standarder som benyttes som analysemetoder for azofargestoffer. Tillegg 10 i vedlegg XVII ajourføres tilsvarende for å inkludere de nye standardene. For stoffet diisopentylphthalat korrigeres EF- og CAS-numrene.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 126/2013 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII. 

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 126/2013 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser. 

Gruppe 2: Forordning (EU) nr. 126/2013 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt for alle de parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/1907
Basis rettsaktnr.: 2006/1907
Celexnr.: 32013R0126

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.02.2013
Frist returnering standardskjema: 02.04.2013
Dato returnert standardskjema: 19.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 166/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker