Shortsalgforordningen, utfyllende bestemmelser

Kommisjonensforordning (EU) nr. 918/2012 av 5. juli 2012 til utfylling av Europaparlamentets og Rådets forordning 236/2012 om shortsalg og visse aspekter ved credit default swaps, med hensyn til definisjoner, beregning av korte nettoposisjoner, dekkede credit default swaps på statsobli...

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 918/2012of 5 July 2012 supplementing Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps with regard to definitions, the calculation of net short positions, covered soverei...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.03.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 918/2012 ble vedtatt i EU 5. juli 2012, og trådte i kraft 12. oktober 2012. Shortsalgforordningen, som Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 918/2012 gir utfyllende regler til, trådte i kraft i EUs medlemsland 1. november 2012, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 918/2012 av 5. juli 2012  med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte sider ved kredittbytteavtaler vedtatt 14. mars 2012 ("shortsalgforordningen"). 

Denne gjennomføringsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser om:

 • presisering av enkelte definisjoner i shortsalgforordningen
 • metoden for beregningen av korte nettoposisjoner
 • udekkede posisjoner i CSDer på statsobligasjoner, og beregningsmetoder for grupper og fondsforvaltningsaktiviteter
 • presisering av flaggeterskler for betydelige korte posisjoner i statsobligasjoner
 • likviditetsterskler for suspensjon av begrensninger av shortsalg i statsobligasjoner
 • betydelig fall i verdien av andre finansielle instrumenter enn likvide aksjer
 • de kriterier og faktorer som det skal tas hensyn til ved fastleggelsen av om de hendelser eller den negative utvikling det henvises til i shortsalgforordningens artikler 18-21 og 27, samt om de truslene som er omhandlet i artikkel 28, forekommer

Vurdering

Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av eventuelle EØS-regler som svarer til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 918/2012 må ses i sammenheng med innlemmelse og gjennomføringen av shortsalgforordningen. 

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til shortsalgforordningen og gjennomføringsforordning (EU) Nr. 918/2012, og de øvrige rettsaktene som utfyller shortsalgforordningen, vil kreve endringer i verdipapirhandelloven og -forskrift.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 918/2012
Basis rettsaktnr.: 236/2012
Celexnr.: 32012R0918

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2012
Frist returnering standardskjema: 20.11.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist: 01.08.2016
Frist for gjennomføring:

Lenker