Vet - tredjelandsliste kjæledyr

Kommisjonsforordning (EU) nr. 52/2012 av 20. januar 2012 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 når det gjelder oppføringen av de Forente Stater på listen over tredjestater og territorier...

Commission Regulation (EU) No 52/2012 of 20 January 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the entry for the United States in the list of third countries and territories...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.03.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 11. mars 2013 nr. 266 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Endringsforskriften trer i kraft 1. mai 2013. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten føyer til Amerikansk Samoa, Nord-Marianene, Puerto Rico og De amerikanske jomfruøyene under oppføringen av USA på listen over tredjestater og områder i del C i vedlegg II til forordning (EF) nr. 998/2003. Denne listen omfatter tredjestater og områder som er fri for rabies og tredjestater og områder, herunder USA, hvorfra ikke-kommersiell transport av kjæledyr ikke anses å være forbundet med større risiko for spredning av rabies til EU enn den som er forbundet med ikke-kommersiell transport mellom medlemsstatene.  

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten innebærer at kravet om rabiesantistoffkontroll av hunder, katter og ildere som innføres til Norge fra Amerikansk Samoa, Nord-Marianene, Puerto Rico og De amerikanske jomfruøyene opphører. Dette er både en administrativ forenkling og gir reduserte kostnader for dyreeierne/importørene. Det kan føre til en økning av antall dyr som innføres fra disse områdene, men neppe så stor at Mattilsynet må bruke vesentlig større ressurser til å føre tilsyn med innførselen.

Notifisering

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0052/2012
Celexnr.: 32012R0052

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: