Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1103/2013 av 6. november 2013 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til anerkjennelse av likeverdighet for sikkerhetsstandarder i tredjeland...

Comission Implementing Regulation (EU) No 1103/2013 of 6 November 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards recognising the equivalence of security standards of third countries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-Kommisjonen 6. november 2013 og trådte i kraft i EU dagen etter publisering i Den europeiske unions tidende.

Saken har vært behandlet i Aviation Security Committee (komitologikomite og ekspertgruppe opprettet av EU-Kommisjonen), hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet er representert.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010.

I forordning 185/2010 kapittel 3, 4 og 5 foreligger det lister over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B og 5-A i forordning 185/2010 omhandler henholdsvis anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, og innsjekket bagasje.

Kommisjonen har funnet at Vagar lufthavn på Færøyene og Kangerlussuaq lufthavn på Grønland oppfyller kravene i kommisjonsforordning 272/2009 del E, som omhandler kriterier for anerkjennelse av likeverdighet vedrørende sikkerhetsstandarder i tredjeland. Gjennomføringsforordning 1103/2013 endrer dermed forordning  185/2010 slik at tillegg 3-B, 4-B og 5-A omfatter Vagar lufthavn på Færøyene og Kangerlussuaq lufthavn på Grønland. Dette medfører at det blir en forenkling av sikkerhetsstiltak på flyginger fra disse lufthavnene.

Merknader

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Stavanger lufthavn Sola og Bergen lufthavn Flesland har direkteflygninger til Vagar lufthavn på Færøyene. Lufthavnene har ikke behandlet flygingene fra Vagar lufthavn som om det var flyging fra tredjeland, men har ansett disse som om at Færøyene var en del av EU. Gjennomføringsforordningen vil derfor ikke føre til en realitetsforskjell i behandlingen av flygingene fra Færøyene. Det foreligger ingen direkteflyginger fra Grønland til Norge. Gjennomføringsforordningen vil derfor ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for norske lufthavner eller myndigheter.

Forslag til nytt regelverk utfyller forordning  185/2010 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Gjennomføringsforordningen ble gjennomført i norsk rett 22. mai 2014 ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

Saken har ikke vært behandlet i Spesialutvalget for transport. Gjennomføringsforordningen har ikke vært på høring.

Vurdering

Forslag til nytt regelverk utfyller forordning 185/2010 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Rettsakten er en del av det felleseuropeiske regelverket på security-området som blant annet skal sikre lik behandling av flyselskaper innenfor EU-EØS-området.

Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.

Regelverket ansees som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1103/2013
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32013R1103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.11.2013
Frist returnering standardskjema: 19.12.2013
Dato returnert standardskjema: 31.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 97/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.01.2014
Høringsfrist: 28.02.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 22.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.06.2014

Lenker

Til toppen