Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avgjørelser om søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1017/2013 av 23. oktober 2013 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse...

Commission Regulation (EU) No 1017/2013 of 23 October 2013 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemslandene med kvalifisert flertall på møte i SCFCAH 29. april 2013. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 23. oktober 2013 og publisert i Official Journal den 24. oktober 2013 og trådte i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Beskrivelse 

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder avslag på åtte helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Søknader etter artikkel 13(5) innebærer ny vitenskapelig dokumentasjon eller et ønske om at den innsendte dokumentasjonen skal være unntatt offentligheten grunnet eiendomsrettigheter.

Det vitenskapelige grunnlaget for de åtte helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffet. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren med kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjente. Det dreier seg om følgende virkestoffer og påstander.

Virkestoff og EFSA nummer

Påstand (fritt oversatt)
Hypokaloriesnacks (Q-2011-00016) Bidrar til å redusere størrelsen av fettceller rundt magen i forbindelse med en kalorifattig kost
Isoleucyl-prolylprolin (IPP) og valyl-prolyl-prolin (VPP) (Q-2011-00121) Peptidene IPP og VPP bidrar til å vedlikeholde et normalt blodtrykk
Polyphenolholdig Appl’In®epleekstrakt i pulverform (Malus domestica) (Q-2011-00190) Appl’In®bidrar til å redusere den glykemiske responsen hos kvinner
C21-kaffe (Q-2011-00783) Regelmessig inntak av C21-kaffe bidrar til vedlikeholdelse av DNA-integriteten i kroppens celler
Diacylglycerol (DAG)-olje (Q-2001-00751) Erstatning av den vegetabilske oljen som du normalt bruker med DAG-olje hjelper å kontrollere kroppsvekten gjennom vekttap
Spermidin (Q-2011-00896) Spermidin forlenger vekstfasen (den anagene fasen) i hårets syklus
Bimuno® (Bimuno® GOS) (Q-2011-00401) Regelmessig daglig inntak av 1,37 g galakto-oligosakkarider fra Bimuno® kan redusere tarmplager
Sukkerroefiber (Q-2011-00971) Sukkerroefiber nedsetter passasjetiden i tarmen

De åtte avslåtte helsepåstandene er listet opp i Kommisjonens register under avslåtte påstander. Dersom disse helsepåstandene er anvendt innen forordning (EU) nr. 1017/2013 trådte i kraft, skal de tas ut av bruk innen seks måneder etter at forordningen har trådt i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene

Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene og eventuelt ta disse ut av bruk innen seks måneder etter at forordningen har trådt i kraft. Det er usikkert om disse påstandene er i bruk i Norge i dag.

Forbrukene

EFSAs vurdering av de enkelte søknadene gir forbrukene større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I forbindelse med at utkastet til forordning var til votering på møte i SCFCAH 29. april 2013 var det to medlemsland som hadde kommentarer til EFSAs konklusjoner vedrørende påstanden "Spermidin forlenger vekstfasen (den anagene fasen) i hårets syklus". Det ble påpekt at hårtap (telogen effluvium) er forårsaket av mange forskjellige faktorer og ikke alltid er årsak til sykdom. Videre ble det også påpekt av behandlingen av symptomer på sykdommer ikke alltid skal behandle selve sykdommen, men symptomene.

Norge har ikke vurdert søknadene og ikke spilt inn synspunkter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1017/2013
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32013R1017

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 14.11.2013
Dato returnert standardskjema: 17.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2013
Høringsfrist: 15.01.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen