CRD IV-direktivet

Parlamets- og rådsdirektiv 2013/36/EU om adgang til å drive som kredittinstitusjon og verdipapirforetak, og om endring av direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og investeringsforetak i finanskonsern...

DIRECTIVE 2013/36/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

CRD IV-direktivet ble vedtatt i EU 26. juni 2013 og trådte i kraft 17. juli 2013, 20 dager etter publiseringen i Official Journal.

Direktivet ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2019, men EØS-komitebeslutningen vil ikke tre i kraft før EFTA-landene har hevet det konstitusjonelle forbeholdet. 

Direktivet utgjør sammen med forordning (EU) No 575/2013 det nye kapitalkravsregelverket i EU som regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, det såkalte CRD IV-regelverket. Dette regelverket skal erstatte gjeldende kapitaldekningsdirektiv, 2006/48/EC og 2006/49/EC, samt revisjonene 2009/111/EC ("CRD II") og 2010/76/EU ("CRD III").

Hovedmålet med det nye regelverket er å gjennomføre Basel III anbefalingene i EU og å bidra til en mer solid finansnæring gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav, basert på Baselkomitéens kapital- og likviditetsstandarder.

Direktivet gjennomfører Baselkomiteens anbefalinger om kapitalbufferkrav og pilar II, og viderefører gjeldende konsesjonsbestemmelser og bestemmelser om tilsynsmyndighetenes virksomhet og virksomhetsstyring i institusjonene. Direktivet skal suppleres med bindende tekniske standarder og retningslinjer.

De fleste av direktivets bestemmelser har vært gjeldende i EU fra 31. desember 2013, med mulighet for gradvis innføring av kapitalbufferkravene. Full virkning skulle skje senest 1. januar 2019.

Rettslige konsekvenser

Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil samtlige bestemmelser i direktivet, og den tilhørende forordningen (CRR), innføres i Norge. Det materielle innholdet i regelverket er i all hovedsak gjennomført i norsk rett. Formell innlemmelse av regelverket i EØS-avtalen vil likevel medføre enkelte lovendringer og en rekke forskriftsendringer. Finansdepartementet sendte 30. mai 2018 forslag til komplett gjennomføring på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. 

Høringsnotat og -svar er offentlig tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---gjennomforing-av-eus-kapitalkravsregelverk-crrcrd-iv/id2602878/?expand=horingsnotate. r

Økonomiske og administrative konsekvenser (omtales felles for dette direktivet og tilhørende forordning, CRR)

Norske foretak er i hovedsak allerede regulert i samsvar med kravene i CRD IV/CRR og det tilhørende utfyllende regelverket. EØS-komitebeslutningene om innlemmelse i EØS-avtalen vil ikke innebære negative økonomiske eller administrative konsekvenser for norske foretak. Innlemmelse vil, på den annen side, bidra til å sikre at norske foretak får rettigheter i EØS-markedet på linje med foretak basert i EU.

Tilpasningen til CRR/CRD IV-reglene vil på enkelte områder medføre en mer lempelig beregning av kapitalkrav enn gjeldende norske krav. Særlig vil det såkalte Basel I-gulvet bli opphevet, og kapitalkravet for bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter (SMB) vil bli redusert. Endringene vil gjøre norske og europeiske regler likere, slik at de risikobaserte soliditetstallene for norske banker blir mer sammenlignbare med tallene for utenlandske banker. For en gitt soliditet vil norske banker kunne rapportere høyere ren kjernekapitaldekning, som er det viktigste målet på banksoliditet i regelverket og i markedene.

For norske myndigheter vil den administrative byrden øke noe, da en vil måtte forholde seg til visse prosedyrekrav for å bruke nasjonalt handlingsrom og innføre ulike tiltak som ligger i regelverket. Slike prosedyrekrav inkluderer både notifiseringsforpliktelser til EBA, European Systemic Risk Board (ESRB) og berørte medlemslands tilsynsmyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt

De fleste bestemmelser i direktivet er allerede innført i Norge. De nødvendige lovendringene for å gjennomføre store deler av direktivet, herunder hjemler for nærmere forskriftsregler, ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2013, og trådte i kraft 1. juli 2013, jf. endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Reglene om kapitalbufferkrav og risikoutvalg i institusjonenes styrer ble gjennomført ved disse lovendringene. Forskrift om motsyklisk buffer ble fastsatt av Finansdepartementet 4. oktober 2013. Finanstilsynet oversendte i oktober 2013 til departementet utkast til nærmere forskriftsregler om beregning av kapitalbufferkrav og om identifisering av - og krav til - systemviktige institusjoner. Finansdepartementet fastsatte regler basert på dette etter at høringsrunden var gjennomført.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil samtlige bestemmelser i direktivet, og den tilhørende forordningen (CRR), innføres i Norge. Finansdepartementet sendte 30. mai 2018 forslag til komplett gjennomføring på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. 

Høringsnotat og -svar er offentlig tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---gjennomforing-av-eus-kapitalkravsregelverk-crrcrd-iv/id2602878/?expand=horingsnotater.  

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)453
Rettsaktnr.: 2013/36/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013L0036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2013
Frist returnering standardskjema: 08.08.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker