CRD IV-direktivet

Parlamets- og rådsdirektiv 2013/36/EU om adgang til å drive som kredittinstitusjon og verdipapirforetak, og om endring av direktiv 2002/87/EF om supplerende tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og investeringsforetak i finanskonsern...

DIRECTIVE 2013/36/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

CRD IV-direktivet ble vedtatt 26. juni 2013 og publisert i Official Journal dagen etter. Direktivet trådte i kraft 17. juli 2013, dvs. 20 dager etter publiseringen i Official Journal.

Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og vil være avhengig av prosessen for å innlemme forordningene om EUs tilsynsmyndigheter (1092/2010-1095/2010) i EØS-avtalen.

Direktivet utgjør sammen med forordning (EU) No 575/2013 det nye kapitalkravsregelverket i EU som regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, det såkalte CRD IV-regelverket. Dette regelverket skal erstatte gjeldende kapitaldekningsdirektiv, 2006/48/EC og 2006/49/EC, samt revisjonene 2009/111/EC ("CRD II") og 2010/76/EU ("CRD III").

Hovedmålet med det nye regelverket er å gjennomføre Basel III anbefalingene i EU og å bidra til en mer solid finansnæring gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav, basert på Baselkomitéens kapital- og likviditetsstandarder.

Direktivet gjennomfører Baselkomiteens anbefalinger om kapitalbufferkrav og pilar II, og viderefører gjeldende konsesjonsbestemmelser og bestemmelser om tilsynsmyndighetenes virksomhet og virksomhetsstyring i institusjonene. Direktivet skal suppleres med bindende tekniske standarder og retningslinjer.

De fleste av direktivets bestemmelser skal i EU gjelde fra 31. desember 2013, med mulighet for gradvis innføring av kapitalbufferkravene. Full virkning skal skje senest fra 1. januar 2019.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant. 

Gjennomføring av CRD IV-direktivet i norsk rett vil kreve en del nye forskriftsregler, bl.a. om kapitalbufferkrav, godtgjørelse, årsregnskap mv. De nødvendige lovendringene for å gjennomføre direktivet, herunder hjemler for nærmere forskriftsregler, ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2013, og trådte i kraft 1. juli 2013, jf. endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Reglene om kapitalbufferkrav og risikoutvalg i institusjonenes styrer ble gjennomført ved disse lovendringene. Forskrift om motsyklisk buffer ble fastsatt av Finansdepartementet 4. oktober 2013. Finanstilsynet oversendte i oktober 2013 til departementet utkast til nærmere forskriftsregler om beregning av kapitalbufferkrav og om identifisering av - og krav til - systemviktige institusjoner. Finansdepartementet har videre, i brev 2. juli 2013, bedt Finanstilsynet om å utarbeide utkast til nasjonale regler (forskriftsregler) som så langt det passer svarer til resten av CRR/CRD IV-regelverket, innen utgangen av 2013.

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)453
Rettsaktnr.: 2013/36/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013L0036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2013
Frist returnering standardskjema: 08.08.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen