Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

CRR

Parlaments- og rådsforordning 575/2013 av 26. juni 2013 om krav til kredittinstitusjoner og verdipapirforetak...

REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

CRR-forordningen ble vedtatt i EU 26. juni 2013 og publisert i Official Journal dagen etter. Direktivet trådte i kraft 28. juni 2013, dvs. 1 dag etter publiseringen i Official Journal. Det vises også til EØS-notatet om CRD IV-direktivet (direktiv 2013/36/EU) for omtale av resten av CRD IV-regelverket.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2019, men EØS-komitebeslutningen vil ikke tre i kraft før EFTA-landene har løftet det konstitusjonelle forbeholdet. 

Forordningen utgjør sammen med direktiv 2013/36/EU (CRD IV-direktivet) det nye kapitalkravsregelverket i EU som regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, det såkalte CRD IV-regelverket. Dette regelverket skal erstatte gjeldende kapitaldekningsdirektiv, 2006/48/EC og 2006/49/EC, samt revisjonene 2009/111/EC ("CRD II") og 2010/76/EU ("CRD III").

Hovedmålet med det nye regelverket er å gjennomføre Basel III anbefalingene i EU og å bidra til en mer solid finansnæring gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav, basert på Baselkomitéens kapital- og likviditetsstandarder.

Forordningen gjennomfører Baselkomitéens anbefalte minstekrav til ansvarlig kapital, likviditet og offentliggjøring av finansiell informasjon og viderefører gjeldende bestemmelser om store engasjementer. Fordningen skiller seg fra gjeldende direktiver bl.a. ved strengere og mer detaljerte regler om hva som kan inngå i de ulike formene for ansvarlig kapital, og at den introduserer kvantitative likviditetskrav og et uvektet kapitalkrav i tillegg til de risikobaserte minstekravene. Forordningen skal suppleres med en rekke bindende tekniske standarder.

Forordningen innebærer en stor grad av harmonisering, men det vil fortsatt være mulig å innføre strengere nasjonale krav på noen områder, bl.a. kapitalkrav for lån med pantesikkerhet i eiendom, og på områder som ikke er omfattet av CRD IV-regelverket.

Rettslige konsekvenser

Ved innlemmelse i EØS-avtalen samtlige bestemmelser i forordningen, og det tilhørende direktivet (CRD IV), innføres i Norge. Det materielle innholdet i regelverket er i all hovedsak allerede gjennomført i norsk rett. Formell innlemmelse av regelverket i EØS-avtalen vil likevel medføre behov for enkelte lovendringer og en rekke forskriftsendringer. Finansdepartementet sendte 30. mai 2018 forslag til komplett gjennomføring på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. 

Høringsnotat og -svar er offentlig tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---gjennomforing-av-eus-kapitalkravsregelverk-crrcrd-iv/id2602878/?expand=horingsnotater

Økonomiske og administrative konsekvenser (omtales felles for denne forordningen og tilhørende direktiv, CRD IV)

Norske foretak er i hovedsak allerede regulert i samsvar med kravene i CRD IV/CRR og det tilhørende utfyllende regelverket. EØS-komitebeslutningene om innlemmelse i EØS-avtalen vil ikke innebære negative økonomiske eller administrative konsekvenser for norske foretak. Innlemmelse vil, på den annen side, bidra til å sikre at norske foretak får rettigheter i EØS-markedet på linje med foretak basert i EU.

Tilpasningen til CRR/CRD IV-reglene vil på enkelte områder medføre en mer lempelig beregning av kapitalkrav enn gjeldende norske krav. Særlig vil det såkalte Basel I-gulvet bli opphevet, og kapitalkravet for bankenes utlån til små og mellomstore bedrifter (SMB) vil bli redusert. Endringene vil gjøre norske og europeiske regler likere, slik at de risikobaserte soliditetstallene for norske banker blir mer sammenlignbare med tallene for utenlandske banker. For en gitt soliditet vil norske banker kunne rapportere høyere ren kjernekapitaldekning, som er det viktigste målet på banksoliditet i regelverket og i markedene.

For norske myndigheter vil den administrative byrden øke noe, da en vil måtte forholde seg til visse prosedyrekrav for å bruke nasjonalt handlingsrom og innføre ulike tiltak som ligger i regelverket. Slike prosedyrekrav inkluderer både notifiseringsforpliktelser til EBA, European Systemic Risk Board (ESRB) og berørte medlemslands tilsynsmyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant. 

De fleste bestemmelser i forordningen er allerede innført i Norge. De nødvendige lovendringene for å gjennomføre forordningen, herunder hjemler for nærmere forskriftsregler, ble vedtatt av Stortinget 10. juni 2013, og trådte i kraft 1. juli 2013.

Ved innlemmelse i EØS-avtalen samtlige bestemmelser i forordningen, og det tilhørende direktivet (CRD IV), innføres i Norge. Dette vil medføre en rekke forskriftsendringer. Finansdepartementet sendte 30. mai 2018 forslag til komplett gjennomføring på høring. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. 

Høringsnotat og -svar er offentlig tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---gjennomforing-av-eus-kapitalkravsregelverk-crrcrd-iv/id2602878/?expand=horingsnotater

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)452
Rettsaktnr.: 575/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0575

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2013
Frist returnering standardskjema: 08.08.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen