CRR-forordningen

Parlaments- og rådsforordning 575/2013 av 26. juni 2013 om krav til kredittinstitusjoner og verdipapirforetak...

REGULATION (EU) No 575/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.11.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

CRR-forordningen ble vedtatt 26. juni 2013 og publisert i Official Journal dagen etter. Direktivet trådte i kraft 28. juni 2013, dvs. 1 dag etter publiseringen i Official Journal. Det vises også til EØS-notatet om CRD IV-direktivet (direktiv 2013/36/EU) for omtale av resten av CRD IV-regelverket.

Forordningen utgjør sammen med direktiv 2013/36/EU (CRD IV-direktivet) det nye kapitalkravsregelverket i EU som regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, det såkalte CRD IV-regelverket. Dette regelverket skal erstatte gjeldende kapitaldekningsdirektiv, 2006/48/EC og 2006/49/EC, samt revisjonene 2009/111/EC ("CRD II") og 2010/76/EU ("CRD III").

Hovedmålet med det nye regelverket er å gjennomføre Basel III anbefalingene i EU og å bidra til en mer solid finansnæring gjennom skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav, basert på Baselkomitéens kapital- og likviditetsstandarder.

Forordningen gjennomfører Baselkomitéens anbefalte minstekrav til ansvarlig kapital, likviditet og offentliggjøring av finansiell informasjon og viderefører gjeldende bestemmelser om store engasjementer. Fordningen skiller seg fra gjeldende direktiver bl.a. ved strengere og mer detaljerte regler om hva som kan inngå i de ulike formene for ansvarlig kapital, og at den introduserer kvantitative likviditetskrav og et uvektet kapitalkrav i tillegg til de risikobaserte minstekravene. Forordningen skal suppleres med en rekke bindende tekniske standarder. Forordningen innebærer en stor grad av harmonisering, men det vil fortsatt være mulig å innføre strengere nasjonale krav på noen områder, bl.a. kapitalkrav for lån med pantesikkerhet i eiendom, og på områder som ikke er omfattet av CRD IV-regelverket. Forordningen gjelder fra 1. januar 2014.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. 

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)452
Rettsaktnr.: 575/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0575

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.06.2013
Frist returnering standardskjema: 08.08.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen