Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer av sikkerhetstiltak innenfor luftfarten

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1116/2013 av 6. november 2013 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke sikkerhetstiltak i luftfarten og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2013)7275 av 6. november 2013 ...

Commission Implementig Regulation (EU) No 1116/2013 of 6 November 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification, harmonisation and simplification of certain specific aviation security measures and Commission Implementing Decision C(2013)7275 of 6 November 2013 amending Commis...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2013

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsaktene har vært behandlet i AVSEC-komiteen (Aviation Security Committee) i september 2013, hvor både Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet deltar i arbeidet.

Forordningen ble vedtatt av EU-Kommisjonen 6. november 2013 og trådte i kraft i EU 20 dager etter publisering i Den europeiske unions tidende.

Beslutningen ble vedtatt av EU-Kommisjonen 6. november 2013 og trådte i kraft fra den datoen medlemslandene mottok underretning om beslutningen. Norge mottok beslutningen 2. desember 2013.                        

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 og i kommisjonsbeslutning 2010/774/EU. Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjenomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

Forordning (EU) nr. 1116/2013 endrer forordning 185/2010. Forordningen inneholder en rekke mindre endringer til forordningens kapittel 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, og 12. Kapitlene omhandler henholdsvis sikkerhet på lufthavner, beskyttelse av luftfartøyer, passasjerer og håndbagasje, innsjekket bagasje, frakt og post, forsyninger til flygingen, forsyninger til lufthavnen, samt ansettelse og opplæring av personale og bestemmelser om sikkerhetsutstyr. Endringene som er vedtatt skal avklare, harmonisere og forenkle visse spesifikke sikkerhetstiltak i luftfarten, for slik å tydeliggjøre og standardisere forståelsen av regelverket. Endringene er vedtatt for å sikre best mulig harmonisert gjennomføring av de felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet. Den nye forordningen skal blant annet gi økt kvalitet i sikkerhetskontrollen og ved sikkerhetskontroll av frakt.

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/7275/EU endrer kommisjonsbeslutning 2010/774/EU og inneholder de bestemmelsene som er konfidensielle og derfor ikke vil bli publisert.

Regelverket på securityområdet er i stadig utvikling og rettsaktene er et resultat av denne modningsprosessen. Rettsaktene fører til en del lettelser i forordning 185/2010,  blant annet vil det nå være tillatt med guidede turer på flyside og på sikkerhetsbegrenset område av en lufthavn dersom gruppen blir eskortert av autorisert personell. Dette har tidligere ikke har vært tillatt ettersom denne gruppen ikke var ansett for å ha en berettiget grunn til å være på flyside og på sikkerhetsbegrenset område.

Merknader

Forordningen og beslutningen er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Rettsaktene vil ikke få store økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører. En av endringene i forordning 1116/2013 kunne isolert sett fått som konsekvens høyere lønnskostnader knyttet til sikkerhetskontrollørene, da det blir krav om at en leder skal være ansvarlig for sikkerhetskontrollørene som sikkerhetskontrollerer håndbagasje. Endringen vil likevel ikke få store økonomiske konsekvenser, da dette i praksis gjennomføres på norske lufthavner allerede i dag.

I kapittel 6 i forordning 1116/2013 er det blant annet en endring som fører til at frakt og post på lufthavner som ikke står på kritisk del av sikkerhetsbegrenset område, skal være plassert i et adgangskontrollert område hos fraktleverandøren. I praksis er det i dag beskyttelseskrav for frakt og post, jf. forordning 185/2010 punkt 6.3.2.4, slik at endringen i realiteten ikke vil få økonomiske konsekvenser.

Punkt 6.2.1.4 i forordning 1116/2013 kan føre til økt bruk som sådan av sikkerhetskontrollører, ettersom bestemmelsen fastsetter at sikkerhetskontrollørens aktive tid foran røntgenmaskin maksimalt kan være 20 minutter ved konstant flyt av frakt. Rullering av arbeidsoppgaver kan føre til at det blir behov for flere sikkerhetskontrollører ved sikkerhetskontroll av frakt. Luftfartstilsynet kan ikke se at endringene vil føre til store økonomiske konsekvenser ettersom det er sjelden at en sikkerhetskontrollør gjennomfører sammenhengende brukt av røntgen uten å måtte gjennomføre andre former for sikkerhetskontroll.

Forslag til nytt regelverk utfyller forordning 185/2010 og beslutning 2010/774/EU som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Rettsaktene ble gjennomført i norsk rett 22. mai 2014 ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

Sakene har vært behandlet i Spesialutvalget for transport. Rettsakten har vært på høring.        

Vurdering

Forslag til nytt regelverk utfyller forordning 185/2010 og beslutning 2010/774/EU som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.

Rettsaktene ansees som EØS-relevante og akseptable.                                                       

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1116/2013
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32013R1116

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2013
Frist returnering standardskjema: 23.12.2013
Dato returnert standardskjema: 31.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 97/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.01.2014
Høringsfrist: 28.02.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 22.05.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.06.2014

Lenker

Til toppen