Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringer i fellesskapslisten over helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1018/2013 av 23. oktober 2013 som endrer forordning (EU) nr. 432/2013 om fastsettelse av en liste over tillatte helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse...

Commission Regulation (EU) No 1018/2013 of 23 October 2013 amending Regulation (EU) No 432/2012 establishing a list of permitted health claims made on foods other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2013

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Europakommisjonens utkast til forordning fikk tilslutning fra medlemslandene med kvalifisert flertall (316 for og 29 imot) på møte i SCFCAH 12. juni 2013. Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 23. oktober 2013 og publisert i Official Journal den 24. oktober 2013 og trådte i kraft i EU 20 dager etter dette.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten inneholder godkjenning av en helsepåstand innmeldt etter artikkel 13(1) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Artikkel 13(1) påstander føres opp i fellesskapslisten (også kalt artikkel 13-listen eller positivlisten). De godkjente helsepåstandene i denne listen er ikke koblet til produktnavn eller et varemerke. De kan brukes av alle virksomheter som produserer næringsmidler som inneholder de ingredienser, næringsstoffer eller andre stoffer som påstanden er relatert til. Det forutsettes at de oppfyller de vilkårene som eventuelt er knyttet til helsepåstanden (bruksbetingelser). Den godkjente helsepåstanden denne rettsaken gjelder, er om karbohydrater. Påstanden lyder "Karbohydrater bidrar til å vedlikeholde en normal hjernefunksjon" (fritt oversatt). Denne påstanden var opprinnelig inkludert i den første delen av fellesskapslisten som ble vedtatt i forordning (EU) nr. 432/2012. Helsepåstanden var ikke diskutert ferdig i arbeidsgruppen i EU og den ble derfor tatt ut av listen for videre håndtering.

EFSA ga en positiv vurdering av helsepåstanden og foreslo en bruksbetingelse. Bruksbetingelsen som ble foreslått, var at forbruker skulle informeres om at et daglig inntak på 130 gram glykemiske karbohydrater dekker hjernens glukosebehov. Flere medlemsland har hatt innvendinger mot påstanden, da en godkjenning av påstanden vil kunne fremme bruken av matvarer som inneholder sukker utover det som forekommer naturlig i produktet. Det vil være å sende motstridende og uklare signaler til forbrukerne i forhold til nasjonale kostråd om å begrense inntaket av sukker.

For å imøtekomme innvendingene knyttet til den spesifikke helsepåstanden ble bruksbetingelsene endret for å begrense bruken av påstanden på matvarer. Følgende bruksbetingelser skal være oppfylt for å bruke påstanden. Forbrukene skal informeres om at den fordelaktige effekten oppnås med et daglig inntak på 130 gram karbohydrater fra alle kilder. Påstanden kan brukes på matvarer som inneholder minst 20 gram karbohydrater som metaboliseres i mennesker unntatt polyoler per kvantifisert porsjon og som er i overensstemmelse med ernæringspåstanden "lavt sukkerinnhold" og "uten tilsatt sukker" som er oppført i vedlegget i forordning (EF) nr. 1924/2006. Med disse betingelsene begrenses bruken av påstanden til matvarer med et meget lavt sukkerinnhold eller til matvarer som hvor det ikke er tilsatt sukker, men hvor sukker forekommer naturlig. 

Merknader

Rettslige konsekvenser for Norge:

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene

Etter ikrafttredelsen i EU er det gitt en 6 måneders overgangstid for at virksomheter kan tilpasse seg rettsaktens nye påstand og kravene som er knyttet til påstanden. Samme overgangsperiode vil gjelde i Norge. De norske virksomhetene som ønsker å bruke påstanden må tilpasse seg den nye rettsakten.    

Forbrukerne

EFSAs vurdering av påstanden gir forbrukeren større trygghet for at påstanden er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende. Betingelser for bruk knyttet til påstanden sikrer at forbrukerne ikke blir villedet.

Mattilsynet

Tilsyn med bruken av helsepåstanden inngår i det ordinære tilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Flere medlemsland og Norge har hatt ulike kommentarer og merknader knyttet til godkjenning av denne helsepåstanden. Mattilsynet har tidlig i prosessen gitt uttrykk for at påstanden var villedende over for forbruker. Det har vært viktig for Norge at denne påstanden ikke skulle stride mot norske og internasjonale kostholdsråd om å begrense inntaket av sukker. De norske synspunktene ble rettet muntlig og skriftlig til Europa-kommisjonen. Underveis i prosessen har flere medlemsland foreslått å knytte to ernæringspåstander til bruksbetingelsene for påstanden for å begrense bruken av påstanden på matvarer. Etter denne innstrammingen av bruksbetingelsene er det kun få matvarer som kan bruke påstanden. Norge har støttet disse innstrammingene av bruksbetingelsene for å begrense bruken av påstanden.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1018/2013
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32013R1018

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 14.10.2013
Dato returnert standardskjema: 17.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2013
Høringsfrist: 15.01.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen