Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1016/2013 av 23. oktober 2013 om godkjenningen av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 i Coriobacteriaceae-familien som fôrtilsetningsstoff til griser...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1016/2013 of 23 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of a micro-organism strain DSM 11798 of the Coriobacteriaceae family as a feed additive for pigs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning til et mikroorgamismepreparat til bruk i fôr til griser. Det består av levedyktige celler fra stammen DSM 11798 i Coriobacteriaceae-familien. Bakteriestammen er ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Stoffer som reduserer forurensing av fôr med mykotoksiner: Deoxynivalenol (DON). 

Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner stammen DSM 11978 i Coriobacteriaceae-familien, trygg for dyrehelse, folkehelse og for miljøet. Preparatet har evne til å biotransformere tricotechener (visse mykotoksiner) i forurenset grisefôr til mindre giftige forbindelser. Det er satt grense for minste tillatte innhold på 1,7x10KDE/kg fullfôr, for at preparatet skal ha ønsket effekt. KDE er kolonidannende enheter. Preparatet er imidlertid bare tillatt brukt i fôr der innholdet av DON ikke overskrider EUs anbefalte grenseverdier for innhold i fôr til griser. Det er ikke absolutte grenseverdier for innhold av mykotoksiner i fôrvarer, med unntak av aflatoksin BDet er angitt analysemetode for preparatet.

Endringen er gjort i samsvar med uttalelse fra den faste komitée for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 13. november 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden dette er et nytt preparat og det første som er godkjent i denne funksjonelle gruppen, bør Mattilsynet føre tilsyn om preparatet blir tatt i bruk. Det skal ikke brukes for å redusere innholdet av DON i fôr, dersom DON-innholdet er svært høyt, men som en forsikring, når innholdet ligger opp mot øvre anbefalte grenseverdi for innhold av DON. Preparatet er bare tillatt bruk i grisefôr, og bruken kan også være aktuell for Mattilsynet å kontrollere. Dette må også fôrindustrien merke seg.

For fôrindustrien vil det være en betryggelse å kunne bruke preparatet, slik at DON-innholdet i fôrblandinger ikke overstiger anbefalt grenseverdi, dersom innholdet i fôrmidler ligger nær den. DON er ujevnt fordelt i kornpartier, og ved prøvetaking kan det derfor være vanskelig å ta en helt representativ prøve og påfølgende analysesvar kan derfor variere. Å bruke dette preparatet kan i slike tilfeller være en forsikring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Et fôrtilsetningsstoff som gjør at DON i fôret omdannes til mindre giftige metabolitter ved stoffskiftet hos griser, er en fordel både for dyret og for bruken av fôrvarer med innhold av DON nær den anbefalte øvre grense for innhold i grisefôr. Det er imidlertid viktig at preparatet bare brukes i grisefôr, og at det ikke brukes for å kamuflere høgt innhold av DON i fôrvarer. Mattilsynet bør følge med på om preparatet blir tatt i bruk, og i såfall at det brukes slik regelverket åpner for.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1016/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1016

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.10.2013
Frist returnering standardskjema: 14.11.2013
Dato returnert standardskjema: 12.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2014
Høringsfrist: 14.02.2014
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen