Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1078/2013 av 31. oktober 2013 om godkjenningen av fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1078/2013 of 31 October 2013 concerning the authorisation of fumaric acid as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Fumarsyre er en naturlig forekommende syre som også kan fremstilles kunstig. Stoffet er klassifisert i kategorien Tekniske tilsetningstoffer og i den funksjonelle gruppen Konserveringsmidler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner stoffet trygt i  bruk til alle dyrearter. Fumarsyre kan forlenge fôrmidlers holdbarhet ved å hindre forringelse grunnet mikroorganismer. For fjørfe, gris og unge dyr som fôres med melkeerstatninger, er det angitt en øvre grense for maksimalt innhold av stoffet per kilo fullfôr. Det er angitt analysemetode. Stoffet har vært i bruk som konserveringsmiddel lenge, og det er gitt en overgangsordning der stoffet og produkter der dette er tilsatt og som er merket og pakket etter tidligere godkjenning kan brukes opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komitée for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 21. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet da stoffet har vært på markedet lenge.

Fumarsyre kan fortsatt brukes på samme betingelser. Det er positivt for økonomi og miljø at restlager av stoffet, og produkter som inneholder dette, og som er pakket og merket etter gammel godkjenning, kan brukes opp.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gjelder re-godkjenning av fumarsyre som konserveringsmiddel i fullfôr til alle dyrearter.  Fumarsyre og dets metabolitter er ikke-toskiske, naturlig forekommende og  brytes raskt ned i dyret. Godkjenningen er positiv for dyr og miljø.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1078/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1078

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2013
Frist returnering standardskjema: 06.12.2013
Dato returnert standardskjema: 20.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.04.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.01.2014
Høringsfrist: 03.03.2014
Frist for gjennomføring: 05.04.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker