Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1101/2013 av 6. november 2013 om godkjenningen av et preparat av Enterococcus faesium DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 som fôrtilsetningsstoff til livkalv og endrer forordning (EF) nr. 1288/2004 (innehaver av godkjenning Lactosan GmbH & C...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1101/2013 of 6 November 2013 concerning the authorisation of a preparation Enterococcus faecium DSM 7134 and Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 as a feed additive for calves for rearing and amending Regulation (EC) No 1288/2004 (holder of authorisation Lac...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet  i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder re-godkjenning av et preparat av Entereococcus faecium DSM 7134 og Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 som fôrtilsetningsstoff til livkalver. Mikroorganismene er ikke genmodifiserte. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt til bruk. Det er satt en nedre grense for mengde tilsetningsstoff per kilo fullfôr for å sikre effekt. Det er også fastsatt at preparatet  bare skal benyttes til kalver under 4 måneder. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komitée for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 27. november 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Tilsvarende preparater finnes allerede på markedet.

Preparatet kan fortsatt brukes på samme betingelser som tidligere. Det er positivt både for fôrindustrien og bønder. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten gir mulighet til fortsatt å benytte et mikrobiologisk tilsetningsstoff som skal virke stabiliserende på tarmfloraen hos livkalver.  En stabil tarmflora er viktig hos unge kalver for å hindre sykdom og sikre god tilvekst og trivsel. Godkjenningen kan derfor både gi bedret dyrehelse og mer økonomisk livdyroppdrett.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1101/2013
Basis rettsaktnr.: 1831/2003
Celexnr.: 32013R1101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2013
Frist returnering standardskjema: 06.12.2013
Dato returnert standardskjema: 12.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.01.2014
Høringsfrist: 03.03.2013
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker